Svenska som andraspråk inom småbarnspedagogiken

Språkmedvetna arbetssätt gynnar alla barn inom den småbarnspedagogiska verksamheten men är av särskilt stor betydelse för barn med annat hemspråk än svenska. Småbarnspedagogernas beredskap att skapa en inkluderande daghemsmiljö där språklig mångfald ses som pedagogisk resurs i samverkan mellan småbarnspedagogisk verksamhet, hemmet och närmiljön, samt förståelsen om den egna rollen som språklig förebild för barn med svenska som andraspråk har blivit allt viktigare verktyg för småbarnspedagoger när de möter den flerspråkiga vardagen i daghemmen.

Fortbildningen Språkglädje med svenska som andraspråk (CLL) hade som mål att ge deltagarna ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stöda språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk och inspirera och stöda fortbildningsdeltagarna att vidareutveckla språkmedvetna arbetssätt och aktiviteter vid det egna daghemmet.

Fortbildningen fokuserade på kollegialt lärande dvs. att alla i personalen blev delaktiga i att skapa, ta i bruk och utveckla bestående språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt vid den egna enheten, avdelningen eller i den egna barngruppen. Fortbildningen fokuserade på teman som språkmedveten småbarnspedagogik, flerspråkig språkutveckling och svenska som andraspråk.

Fortbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Som en del av fortbildningen planerade och utvecklade deltagarna nya aktiviteter och arbetssätt med speciellt fokus på språkmedvetenhet och språkutveckling som de kunde använda med den egna barngruppen. En samling av aktiviteterna hittas nedan och kan fritt användas och tillämpas utgående från den egna barngruppens behov!

Stödmaterial för sagoläsning
Ordförklaringsspel
Meningsbyggnad