Språkbad

Språkbad är ett frivilligt flerspråkigt undervisningsprogram, som i regel är till för barn som inte har språkbadsspråket som sitt modersmål. Språkbadet bygger på antagandet att språkinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation.

Programmet som erbjuds i Finland är tidigt fullständigt språkbad. Detta program inleds tidigast vid tre års ålder och senast i förskoleundervisningen, och pågår till slutet av den grundläggande utbildningen. Undervisningen ges i början till största delen på språkbadsspråket, medan undervisningen på förstaspråket och övriga språk ökar efter hand. Andelen undervisning på språkbadsspråket ska utgöra minst 50 % av hela programmet.

All undervisning i språkbad sker enligt principen en lärare – ett språk, och språken fungerar både som mål och medel. I undervisningen integreras språk och innehåll i temahelheter och projekt, och i resursbanken ges konkreta exempel på språkstödjande arbetssätt samt hur man kan bygga upp temahelheter i språkbad på olika stadier.