Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är centralt för att en arbetsplats ska kunna fungera som en lärande gemenskap där man kontinuerligt arbetar med att få syn på vad som behöver förbättras och hur förbättringen kan åstadkommas. En viktig ingrediens för att föra det kollegiala lärandet framåt är att få tillgång till ny kunskap. I skolsammanhang gäller det att få igång en process där lärare ser på sitt ämne, sin undervisning och sina möjligheter att stötta lärandet med nya ögon, så att ny didaktisk kunskap kan slå rot i den dagliga praktiken.

Studier visar att hållbar kompetensutveckling är systematisk och långsiktig, bygger på samarbete mellan kolleger, observationer av varandras undervisning och gemensam reflektion om undervisningen. Också betydelsen av stöd från utomstående expertis lyfts fram. Det handlar om en större helhetssyn och en mer stöttande process jämfört med individuell kompetensutveckling eller enstaka föreläsningar. Men detta kan ske med olika verktyg och med stöd i olika former för systematiskt utvecklingsarbete.

Här kan du läsa om kollegialt lärande genom samundervisning, med hjälp av facilitator eller inspirerat av aktionsforskning. Kollegialt lärande i praktiken illustreras sedan med hjälp av erfarenheter från olika kontexter.