Valinnainen etäkurssi

Toisinaan kursseihin sidottu eluokkatandem ei onnistu, esimerkiksi silloin, kun suomen ja ruotsin kursseja ei käytännön syistä ole pystytty sijoittamaan samoihin jaksoihin. Lisäksi koulujen jaksotus voi olla erilainen. Onneksi näille aikatauluongelmille on joustava vaihtoehto. Koulut voivat tarjota valinnaista etäkurssia, jonka oppilaat suorittavat käytännössä lähes itsenäisesti virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Vaadittavat resurssit                                                                                                   Valinnainen etäkurssi vaatii aluksi jonkin verran lisäresursseja kouluilta, mutta toiminnan vakiinnuttua resurssitarpeet pienenevät. Kurssin käynnistäminen vie aikaa, sillä se edellyttää tandemkoulujen opettajien yhteissuunnittelua muun muassa opiskeltavien kurssisisältöjen ja virtuaalisen opiskeluympäristön luomisen osalta…Lue lisää

Opettajien tehtävä                                                                                                           Opettajien tehtävä valinnaisen etäkurssin luomisessa painottuu suunnitteluun ja opiskelukokonaisuuksien rakentamiseen. Tandemkoulut rakentavat yhdessä itse omat kokonaisuutensa (moduulit) ja määrittelevät niiden sisällöt…Lue lisää

Oppilaiden tehtävä                                                                                                           Oppilailta etäkurssin suorittaminen edellyttää ennen kaikkea halua vuorovaikutteiseen opiskeluun, jossa kielen käyttäminen on etusijalla. Oppilailta vaaditaan myös sitoutumista, sillä tandemtyöskentelyn onnistuminen edellyttää vastavuoroisuutta…Lue lisää

Kurssin suorittaminen                                                                                                Etäkurssin suorittamiseen ei ole muita reunaehtoja kuin aloitus- ja lopetustapaamiset sekä  kurssitehtävien palautuspäivämäärät. Muuten oppilaat voivat suorittaa kurssin joustavasti haluaminaan ajankohtina…Lue lisää

Esimerkkikurssi                                                                                                        Valinnaista etäkurssia kehitettäessä opettajat sopivat ensin keskenään, mitä virtuaalista opiskeluympäristöä kurssilla käytetään ja millaisia opiskelukokonaisuuksia oppilaille tarjotaan…Lue lisää