Uppgiftstyper

I det här  kapitlet har vi samlat exempel på uppgiftstyper som lämpar sig väl för tandemundervisning. Exempeluppgifternas teman har valts ut så att de innehållsmässigt motsvarar kraven för de pågående kurserna i finska respektive svenska.

Materialet som används under tandemlektionerna bör stöda ett kommunikativt arbetssätt och motivera eleverna till att diskutera. Den största delen av övningarna som utförs under tandemlektionerna är muntliga, men man kan naturligtvis även använda sig av olika typer av skriftliga uppgifter. En bra tumregel när man konstruerar uppgifter är att sträva till att de ska vara så mångsidiga som möjligt. Uppgifter som används i reguljär språkundervisning kan användas, men måste så gott som alltid omarbetas till helheter som passar eklasstandem och som även aktiverar modersmålsanvändaren.

När man konstruerar uppgifter är det bra att ta i beaktande att eleven har modersmålsanvändaren som språkmodell och -stöd vid utförandet av uppgiften. Av den här anledningen lönar det sig att sträva efter att få in en personlig aspekt i uppgifterna. Detta underlättar balansgången mellan att göra uppgifter som inte är för krävande språkligt eller innehållsmässigt för den lärande parten, men inte heller för lätta för modersmålsanvändaren.

Det är viktigt att få in eklasstandemlektionerna vid en lämplig tidpunkt under kursen. Det lönar sig att placera lektionerna så att man tidigare under kursen har hunnit bekanta sig tillräckligt med de ämnen som behandlas på tandemlektionerna. Det är också att rekommendera att båda eleverna i ett tandempar får tydliga, skriftliga instruktioner som täcker hela lektionen. För att undvika oklarheter är det bra att gå igenom materialet i förväg lektionen innan. Enstaka uppgifter kan därmed förberedas eller övas på förhand för att eleven ska dra maximal nytta av att utföra dem tillsammans med en modersmålsanvändare. Ytterligare en viktig sak är att se till att man har tillräckligt med material för varje lektion så att varje tandempar har uppgifter att jobba med under hela lektionen. Här bör läraren betona för eleverna att det viktigaste är att uppgifterna utförs noggrant, inte att man hinner göra alla uppgifter som finns på arbetsbladet.

Uppgifterna som presenteras nedan är indelade i följande undergrupper: dialoger och diskussionsuppgifter, ordförråds- och strukturuppgifter, läs- och uttalsuppgifter samt skrivuppgifter. Som inledning till varje grupp finns en kort introduktion till uppgiftshelheten. Många uppgifter passar in i flera grupper, då exempelvis en skrivuppgift kan ha en kort, muntlig övning som introduktion till temat.

Uppgifterna är konstruerade för att hållas i eklasstandem på gymnasienivå. Avsikten är att de ska fungera som modell för en viss typ av uppgift och de kan naturligtvis anpassas enligt elevernas ålder och färdighetsnivå till att användas även i grundutbildningen eller på högskolenivå (se exempel på anpassade uppgifter). Uppgifterna är gjorda för att utföras på antingen svensk- eller finsklektioner, men en del av uppgifterna är tvåspråkiga, så att båda eleverna turvis har rollen som lärande part och språkstöd.

Uppgifterna presenteras så att bakgrund, mål och alternativa sätt för utförande behandlas på skolspråket. Uppgiftens instruktion till eleven är däremot alltid på målspråket. I en del av instruktionerna ombeds båda eleverna utföra uppgiften på sitt målspråk, men även i dessa uppgifter är instruktionerna enspråkiga.