Eluokkatandem opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta

Uusien työtapojen kokeileminen ja soveltaminen edellyttää halua pedagogiseen uudelleenajatteluun. Juuri tästä on kyse myös eluokkatandemissa. Koska tandempedagogiikka perustuu kieliryhmien väliseen yhteistyöhön, kaikki tehtävät on suunniteltava siten, että sekä kohdekielen opiskelija että äidinkielinen kokevat ne merkityksellisiksi. Tällöin molemmat tandemparin osapuolet ovat motivoituneita tekemään yhteistyötä ja tukemaan toisiaan. Lisäksi eluokkatandemissa kaikki yhteistyö tapahtuu erilaisten digitaalisten työvälineiden  avulla. Kaikki tämä asettaa uusia vaatimuksia eri  tehtävätyypeille, ja siksi esimerkiksi oppikirjojen tehtäviä voi harvoin hyödyntää sellaisenaan. Tehtäviä pitääkin useimmiten työstää ja kehittää, jotta ne soveltuisivat tandemopetukseen ja tästä syystä tandemopettajat suunnittelevat tehtäväkokonaisuudet usein itse. Tämän vuoksi on tärkeä muistaa, että kielenopetuksen ja kurssien sisällön suunnittelun pohjana on opetussuunnitelma ja siinä määritellyt oppimistavoitteet ja kurssiteemat, eikä opetusta tarvitse  suunnitella jonkin tietyn oppikirjan mukaan.

Tandempedagogiikka pohjautuu monilta osin Lukion opetussuunnitelmien perusteissa sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa  asetettuihin tavoitteisiin, jotka koskevat kielenopetusta yleisesti sekä toisen kotimaisen kielen opetusta. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisprosessissa, oppiminen tapahtuu erilaisissa kommunikaatiotilanteissa  eri yksilöiden ja ryhmien kanssa ja opetus vahvistaa oppilaan näkemystä itsestään oppivana yksilönä. Tandempedagogiikka vahvistaa oppilaan kielellistä tietoisuutta hänen omassa äidinkielessään ja muissa kielissä ja auttaa häntä ymmärtämään sekä omaa että muiden kulttuuria ja kielellistä identiteettiä. Tämän vuoksi tandempedagogiikka lisää suvaitsevaisuutta ja rakentaa siltoja eri kieliryhmien välille. Tarjoamalla mahdollisuuden onnistuneeseen vuorovaikutukseen toisen kieliryhmän kanssa tandempedagogiikka vahvistaa oppilaan uskoa omiin kykyihinsä oppia kieliä ja kannustaa käyttämään kieltä rohkeasti, vaikka oma kielitaito olisikin vähäinen. Virtuaalisessa oppimisympäristössä tapahtuva eluokkatandem mahdollistaa yksikielisillä paikkakunnilla ja monissa kouluissa tandemyhteistyön myös niille oppilaille, joiden lähistöllä ei ole mahdollisia yhteistyökouluja.

Eluokkatandem kehittää kielitaidon lisäksi myös oppilaiden tieto- ja viestintäteknistä osaamista, joiden  vahvistamiseen tulee opetussuunnitelmien perusteiden mukaan kiinnittää huomiota kaikissa kouluaineissa. Tandemparin keskinäinen yhteydenpito tapahtuu virtuaalisesti, mikä kehittää oppilaiden valmiuksia hyödyntää erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Eluokkatandem tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sisällyttää opetukseen erilaisia digitaalisia työvälineitä tarkoituksenmukaisella ja autenttisella tavalla ja kehittää täten oppilaiden valmiuksia käyttää niitä (kielen)oppimisen tukena. Tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa kannustaa oppilaita digitaalisten työvälineiden hyötykäyttöön, jolloin niitä ei käytetä pelkästään viihdetarkoituksiin.