Arvioinnin suuntaviivat

Kun eluokkatandemia integroidaan kielenopetukseen, on myös otettava huomioon tandemyhteistyön arvostelulle asetetut suuntaviivat. Opetussuunnitelman perusteissa on esitetty sekä yleisiä että kielikohtaisia oppimistavoitteita, ja niissä esitetyt arvostelukriteerit  on luonnollisesti huomioitava aineen kokonaisarvostelussa. Vaikka tandemyhteistyö onkin kaksikielistä, tulee arvostelussa keskittyä vain toiseen kotimaiseen kieleen. Suurin painotus on tällöin yleisessä kielitaidossa (kyvyssä kommunikoida sekä kyvyssä tulkita ja tuottaa tekstejä), mutta myös yleiset taidot, kuten esimerkiksi  aloitekyky, kyky kriittiseen ajatteluun ja yhteistyötaidot huomioidaan arvostelussa. Yhteistyökyvyllä on eluokkatandemissa erittäin tärkeä merkitys, koska hyvin suoritetut tandemopinnot edellyttävät yhteistä suunnittelua, neuvottelukykyä sekä suullista ja kirjallista esityskykyä. Tämän vuoksi on perusteltua, että yhteistyökyky on mukana yhtenä arvostelukriteerinä, mutta sillä on vähemmän painoarvoa kuin kielitaidon muilla osa-alueilla.

Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttäminen eri tilanteissa ja yhteyksissä. Arvostelun painopiste on sen vuoksi kielen kommunikatiivisessa osaamisessa eli siinä, kuinka hyvin oppilas saa viestinsä perille ja kuinka hyvin hän ymmärtää muita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opetussuunnitelmassa esitettyjen kurssiarvostelua koskevien ohjeiden mukaan oppilaalle on annettava monipuolista palautetta hänen edistymisestään oppimisprosessin eri vaiheissa. Oppilaan tuleekin saada palautetta edistymisestään kielitaidon eri osa-alueilla sekä myös koskien muita asetettuja tavoitteita, kuten kykyä  soveltaa erilaisia oppimisstrategioita sekä kykyä toimia sellaisissa ympäristöissä, joissa käytetään toista kotimaista kieltä. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kielen eri osa-alueiden arvostelun tulee perustua eurooppalaiseen viitekehykseen sekä sen pohjalta laadittuun suomalaiseen viitekehykseen.

Hankkeeseen osallistuneiden koulujen opettajat eivät ole antaneet tandemyhteistyöstä erillistä arvosanaa. Myönteinen asenne ja paneutuminen tandemyhteistyöhön ovat kuitenkin voineet vaikuttaa positiivisesti oppilaan kurssiarvosanaan. Tämä päätös perustuu yhdellä kurssilla pidettyjen tandemoppituntien vähäiseen kokonaismäärään, jolloin opettajalla on vain rajallinen mahdollisuus seurata jokaista tandemparia ja sen perusteella oikeudenmukaisesti arvioida yksittäisen oppilaan suorituksia. Järjestely on tällaisenaankin onnistunut ja oppilaat ovat motivoituneita panostamaan tandemyhteistyöhön, koska aktiivinen osallistuminen voi parantaa heidän kurssiarvosanaansa.