Digitala verktyg

Det finns en hel del nya digitala verktyg som kan användas i språkundervisning och eklasstandem. När det kommer till digitala verktyg överlag är det viktigt att komma ihåg syftet med utnyttjandet av tekniken, att den tillför ett pedagogiskt mervärde och stödjer lärandet. I eklasstandem går det i princip att använda alla digitala verktyg och metoder som läraren också använder i reguljär undervisning. Utgångsläget inom eklasstandem är dock att eleverna befinner sig på olika geografiska platser vilket inverkar på valet av verktyg och metoder. I detta kapitel presenteras några verktyg som vi upplever som meningsfulla i eklasstandem. Dessa digitala verktyg är lärplattformen Fronter, Skype för företag, delade dokument, Padlet, ThingLink och sociala medier. Det bör poängteras att valen av verktyg inte är obligatoriska för genomförande av eklasstandem. Det finns alternativa verktyg och några av dessa omnämns också kort i texten.