Forskar–lärarsamarbete

Projektet har bedrivits som ett aktionsforskningsinriktat samarbete mellan forskare och lärare där lärarna utvecklat sin undervisning och samtidigt skapat nya modeller för samarbete och fungerande arbetssätt och klassrumspraxis. Forskarna har fungerat som facilitatorer och erbjudit lärarna stöd i tandempedagogik, observerat klassrumsarbetet och reflekterat över klassrumsaktiviteterna tillsammans med lärarna. Forskarna har samtidigt samlat in data och forskningsresultaten har använts som grund för vidareutveckling av arbetssätt och fungerande klassrumspraxis.

Aktionsforskning i Eklasstandemprojektet innebär att lärarna tar utgångspunkt i sin egen klassrumspraktik, planerar, iscensätter, observerar och reflekterar över (nya) klassrumsaktiviteter. Forskarna deltar i planeringen och observerar klassrumsaktiviteterna genom att samla in och analysera forskningsdata. Observationerna används som grund för lärarnas och forskarnas gemensamma reflektioner som i sin tur stöder vidareplanering av verksamheten. Eftersom eklasstandem sker i en virtuell lärmiljö har det varit viktigt att ha tillgång till en IKT-pedagog som deltagit i planeringen och reflektionerna och bidragit med idéer och stöd för lärarna då de prövat på olika digitala verktyg.