Kieli tavoitteena ja välineenä eluokkatandemissa

Tandempedagogiikka pohjautuu sosiokonstruktivistiseen näkemykseen  kielenoppimisesta, jonka mukaan kielen käyttäminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa mahdollistaa kielen oppimisen. Kieli toimii tällöin siis oppimisen tavoitteena sekä myös sen välineenä. Eluokkatandemissa oppilaat oppivat kieltä, kun he käyttävät sitä suullisesti ja kirjallisesti eri tarkoituksiin. Tandemparit keskittyvät ennen kaikkea kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, ja kielen eri osa-alueita kuten sanastoa, sanojen lausumista ja taivutusta sekä lauserakenteita käsitellään kunkin oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Käyttäessään kieltä keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa oppilaat pystyvät kiinnittämään huomiota niihin kielen osa-alueisiin, jotka he jo hallitsevat ja samalla myös niihin, joissa he vielä tarvitsevat lisäharjoitusta. Kaikki tämä lisää heidän tietoisuuttaan omasta kielitaidostaan sekä  antaa heille myös lisämotivaatiota uuden oppimiseen.

Eluokkatandemissa esimerkiksi kielen rakenteita ja eri osa-alueita  käsitellään myös suullisten harjoitusten yhteydessä. Kirjoitusharjoitukset, joissa tandempari yhdessä laatii tekstin jaetussa tiedostossa ja samalla on  yhteydessä toisiinsa videokontaktin avulla, ovat osoittautuneet erittäin tehokkaaksi työtavaksi, jossa oppilaat kiinnittävät enemmän huomiota kielen rakenteisiin ja kielioppiin. Myös sellaisia tehtäviä, joissa kiinnitetään erityisesti huomiota johonkin tiettyyn kielen/kieliopin osa-alueeseen voidaan sisällyttää eluokkatandemiin (katso ääntämistänumeroita ja lukuja sekä verbin taivutusta  käsittelevät esimerkit). Onkin  tärkeä muistaa, että kielen rakenteita opitaan tehokkaasti, kun kieltä käytetään mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa tehtävätyypeissä. Juuri  kielen monipuolinen käyttö parantaa ymmärrystä siitä, mihin kielioppia tarvitaan ja miten sitä voi hyödyntää erilaisissa käytännön tilanteissa.