Eklasstandem som modell för språkundervisning

Eklasstandem är en modell för språkundervisning i en virtuell lärmiljö. Den virtuella lärmiljön möjliggör interaktion och tandemträffar på distans och gör således tandempedagogiken tillgänglig för alla skolor i Finland, även på orter där det inte finns en närliggande skola med det andra inhemska språket som undervisningsspråk. På detta sätt kan även skolor i mer enspråkiga delar av landet erbjuda sina elever tillgång till autentiska språkanvändningskontexter och möjligheter till personliga kontakter över språkgränsen. Med utgångspunkt i läroplansgrunderna är målet med eklasstandem även att öka förståelsen och toleransen för det andra inhemska språket, dess användare och deras kultur och att skapa nätverk mellan språkgrupperna.

Som slutprodukt har projektgruppens forskare, lärare och IKT-pedagog sammanställt denna webbsida där vi beskriver eklasstandemmodellen som utvecklats i projektet, ger praktisk handledning, beskriver fungerande klassrumspraxis samt ger exempel på uppgiftstyper och digitala verktyg som kan användas i eklasstandem. Målsättningen med detta material är att göra det enklare för nya tandemlärare att pröva på eklasstandem som en del av sin språkundervisning.

Projektet bygger på erfarenheter av Klasstandem och har finansierats av Svenska kulturfonden, Högskolestiftelsen i Österbotten, Aktiastiftelsen i Vasa och Harry Schaumans stiftelse. Vi tackar alla bidragsgivare som har möjliggjort detta projekt.