Lärarens roll i eklasstandem

Eklasstandem är en elevcentrerad modell där samarbetet och lärandet bygger på elevernas autonomi och aktivitet. Alla former av tandempedagogik innebär en annorlunda roll för läraren jämfört med reguljär språkundervisning. I tandem är det modersmålsanvändaren som är den främsta interaktionspartnern, språkmodellen och -stödet. För lärarens del läggs tonvikten på planering inför tandemlektionerna så att eleverna erbjuds uppgiftspaket som möjliggör tämligen självständigt pararbete i egen takt. Detta innebär givetvis inte att tandemläraren skulle sitta sysslolös under tandemlektionerna, utan finns där som stöd för att eleverna ska klara av att genomföra uppgifterna som planerat, och läraren behövs även för utvärdering och bedömning av elevernas  arbete (se riktlinjer för bedömning).

I klasstandem har läraren konstaterats ha huvudsakligen tre olika roller eller uppgifter: liksom i all undervisning idag fungerar (tandem)läraren som handledare för elevernas lärande i allmänhet (inklusive planering, instruktioner, bedömning) och som i all språkundervisning fungerar (tandem)läraren som språkexpert som hjälper och stöttar användningen av målspråket och med kontrastering av språken. Till skillnad från reguljär språkundervisning fungerar tandemläraren därtill som en coach som stöttar bägge tandempartnerna i deras ömsesidiga samarbete (se Klasstandemhandboken, kapitel 1.5). Både i den fysiska och i den virtuella lärmiljön agerar tandemläraren främst som en handledare som stöttar eleverna med både kursens innehåll och teknik samt som en språkexpert som hjälper med språkrelaterade frågor och feedback. För att kunna stötta tandempartnerna i deras ömsesidiga samarbete och i deras respektive roller som lärande part i sitt andraspråk och som språklig resurs (modell och stöd) i sitt modersmål behöver läraren kunna ta del av och observera tandemparens interaktion som helhet. Det räcker inte att endast vara delaktig i interaktionen hos parten som är i samma fysiska klassrum som läraren. Därför är det bra om läraren på ett smidigt sätt kan delta i tandemparens videosamtal, vilket projektskolorna löste genom att paren fick egna Skypekanaler som lärarna hade tillgång till via den virtuella lärmiljön.

Eklasstandem innebär att lärarna är närvarande under de lektioner som de själva ansvarar för, d.v.s. det andra inhemska språket i sin respektive skola men också under de lektioner där deras elever är modersmålsanvändare, d.v.s. att finskläraren är närvarande även under svensklektionerna och att svenskläraren är närvarande även under finsklektionerna. Därför är det ytterst viktigt att lärarna samplanerar lektionerna så att de är medvetna om vad alla uppgifter, både i svenska och i finska, går ut på och kan stötta sina elever. Det har nämligen visat sig att eleverna upplever att det alltid är lättast att ställa frågor till den egna läraren som är i samma fysiska klassrum, oavsett målspråket i uppgifterna. Språkligt kan lärarna allt som oftast stötta eleverna och kontrastera språken även om de är behöriga endast i det ena tandemspråket.

Lärarnas samarbete begränsas inte enbart till planeringen utan det är samtidigt viktigt att lärarna håller kontinuerlig kontakt med varandra under och efter tandemlektionerna via en egen skypekanal eller telefon. Läs gärna mera om tandemlärarnas praktiska samarbete före, under och efter tandemlektionerna i Hur komma igång med eklasstandem.