Delade dokument

Ett delat dokument innebär att flera olika personer i realtid kan skriva i samma dokument. Det finns flera olika tjänster som möjliggör samarbete i delade dokument. Bland de mest kända kan nämnas Microsofts och Googles delade dokument. I praktiken handlar det om molntjänster eftersom delade dokument finns lagrade i molnet (på internet). Man behöver vanligtvis ett konto för att kunna arbeta med delade dokument. Microsoft erbjuder molntjänsten OneDrive medan Google erbjuder Drive. Som inloggad i dessa tjänster kan man arbeta med filhantering på ungefär samma sätt som på en dator men med den fördelen att dokumenten i molntjänsten kan delas med andra via olika slag av länkar. De vanligaste alternativen är att man delar ett dokument med redigeringsmöjligheter men man kan också dela ett dokument med enbart läsrättigheter. En unik länk skapas till dokumentet beroende på vilken slags rättighet man vill tillägna dokumentet. Denna unika länk till dokumentet kan sedan med fördel delas i exempelvis en lärplattform så att flera olika delade dokument blir visuellt tillgängliga för andra.

Inom eklasstandem används delade dokument flitigt för skriftliga uppgifter. Delade dokument möjliggör processinriktat skrivande och eleverna kan ge direkt respons på varandras skrivande. Varje tandempar tilldelas ett eget delat dokument enligt sitt eget nummer, precis som med Skypekanal. Eftersom länkarna till alla delade dokument finns samlade på ett och samma ställe i lärplattformen kan lärarna enkelt gå in i dokumenten och följa med elevernas gemensamma skrivande i realtid och kommentera vid behov. Texterna sparas också automatiskt i molntjänsten som i detta fall är Google Drive. Kan tilläggas att både Google Play och App Store erbjuder appar som förenklar och synkroniserar arbetet med delade dokument också på mindre enheter såsom mobiltelefonen.

Vår erfarenhet är att det gemensamma skrivandet i realtid fungerar smidigt i Googles delade dokument. Eleverna skriver alltså tillsammans under en tandemlektion parallellt med ett videosamtal på Skype. Detta möjliggör muntlig kommunikation parallellt med skrivandet och därmed kan tandempartnerna tillsammans diskutera och planera såväl innehållet som språket i texten. Det är bra att instruera eleverna hur de kan dela datorskärmen så att de samtidigt ser både texten i det delade dokumentet och varandra i videosamtalet, eftersom videokontakten gör att de kommunicerar mer även muntligt och diskuterar olika aspekter av texten.

Även om det är andraspråksanvändaren som har huvudansvaret för att skriva ner texten på sitt målspråk är det viktigt att tandempartnerna planerar texten tillsammans och diskuterar både vad de vill skriva om (innehåll) och hur de vill uttrycka sig (språk) så att uppgiften blir meningsfull även för modersmålsanvändaren. Gemensamt skrivande är en uppgiftstyp som stimulerar till mångsidig diskussion om olika språkliga aspekter såsom stavning, böjning och satsstrukturer och är således mycket effektivt med tanke på språkinlärningen. I delade dokument har modersmålsanvändaren möjlighet att också skriva delar av texten, men enligt vår erfarenhet sker detta endast då det gäller mindre stavfel där modersmålsanvändarens korrigeringar direkt i dokumentet får samskrivandet att löpa smidigt. Annars förklarar modersmålsanvändaren muntligt om något behöver ändras och andraspråksanvändaren skriver texten. Skrivuppgifter fungerar således som en god grund för diskussioner om språket och sporrar eleverna att fokusera på olika språkliga aspekter, vilket gör dem till bra komplement till muntliga uppgifter i eklasstandem.