Vad är tandempedagogik

Målet med tandempedagogik är att skapa situationer där elever eller studerande från olika språkgrupper kan mötas i autentisk interaktion och på ett jämställt sätt använda och utveckla sina färdigheter i varandras språk. Tandem som modell för språkinlärning och -undervisning fick sitt genombrott i ett tyskt-franskt ungdomsutbyte på 1960-talet. I Finland har tandem på 2000-talet etablerats först som verksamhetsform för vuxna inom den fria bildningen, där det mest omtalade exemplet är den vasabaserade kursen FinTandem som Vasa Arbis ordnat sedan 2002. På 2010-talet har tandempedagogik etablerats även i skolkontext i såväl fysiska som virtuella lärmiljöer.

Tandempedagogiken bygger på att språket lärs i ömsesidigt samarbete med den andra språkgruppen, via autentisk interaktion med modersmålsanvändare. Två människor med olika modersmål bildar tandempar och samtalar med varandra för att lära sig varandras språk. Partnerna växlar mellan språken, och båda partnerna drar nytta av samarbetet och fungerar turvis som lärande part och språklig resurs i det egna modersmålet/skolspråket. I skolkontext innebär tandempedagogik samarbete mellan två skolor med olika undervisningsspråk, två lärare och två klasser. Samarbetet stärker även deltagarnas förmåga till självstyrning, dvs. att man parallellt med språklärandet också lär sig att planera, styra och utvärdera den egna lärandeprocessen.

Tandempedagogik kan tillämpas i olika lärmiljöer och för olika målgrupper. Klasstandem är en modell för språkundervisning där två elever eller studerande med olika modersmål bildar par och samarbetar med varandra för att lära sig varandras språk.  Den virtuella formen av klasstandem kallas eklasstandem. Klasstandem och eklasstandem är språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom ramen för undervisningen i det andra inhemska språket i Finland. Dessa har främst tillämpats inom andra stadiets och högskolornas språkundervisning. Språkduschtandem är en tillämpning av tandempedagogik som riktar sig till yngre åldersgrupper från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, dock främst inom årskurserna 1–6. I språkduschtandem tillämpas tandempedagogik med yngre elever som inte studerat det andra inhemska språket tidigare och har ringa språkkunskaper då samarbetet inleds. Tandemsamarbetet sker inte endast inom språkundervisning utan integrerat med annan undervisning/verksamhet och arbetssätten bygger mer på smågruppsarbete och lärarledda aktiviteter än på självständigt pararbete.

Du hittar publikationer, artiklar och annat skrivet om tandempedagogik här.

I videon nedan får du veta mer om tandempedagogik för yngre barn inom småbarnspedagogiken och i de första årskurserna i skolan.