Kielisuihkutandem

Hankkeen tavoitteena on empiiristen menetelmien avulla kehittää tandempedagogiikkaa varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja vuosiluokille 1‒6. Kohderyhmään kuuluvilla lapsilla ei välttämättä ole lainkaan etukäteistaitoja toisessa kotimaisessa kielessä ja heitä ohjaavat luokanopettajat sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat, jotka eivät välttämättä ole erikoistuneet kieltenoppimiseen ja -opetukseen. Vanhemmille oppilaille ja aikuisille kehitetyt tandemmallit eivät sovi suoraan sovellettavaksi nuorempien ikäluokkien opetukseen, koska lasten kielitaidon ja kehitysasteen vuoksi kyky itsenäiseen parityöskentelyyn ei ole samalla tasolla.

Hankkeessa Åbo Akademin tandempedagogiikkaan erikoistuneet tutkijat tekevät yhteistyötä vaasalaisten koulujen luokanopettajien kanssa. Hanke toteutetaan toimintatutkimussuuntautuneena kehitystyönä tutkijoiden ja opettajien yhteistyönä, jolloin opettajat kehittävät omaa opetustaan ja samalla luovat malleja yhteistyölle, toimivia työtapoja ja luokkahuonekäytänteitä.

Hankkeen tavoitteena on luoda malleja tandempedagogiikan soveltamiseksi nuoremmille oppilaille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet toista kotimaista kieltä ja joiden kielitaidot ovat yhteistyön alkaessa vähäiset. Tämän kohderyhmän kanssa keskipisteessä on tutustuttaminen toiseen kotimaiseen kieleen leikillisten toimintatapojen kautta ja turvallisen ympäristön luominen kieliryhmien kohtaamisia ja yhteistyötä varten. Luomalla yhteyksiä kieliryhmien välille heti ensimmäisten kouluvuosien aikana luodaan hyvä pohja positiivisille asenteille toista kieliryhmää sekä sen kieltä ja kulttuuria kohtaan. Tämän voidaan jatkossa olettaa tukevan motivaatiota opiskella toista kotimaista kieltä, mikä pitkällä tähtäimellä parantaa kielitaitoa ja luo yhteisymmärrystä kieliryhmien välille.

Kielisuihkutandem-hanketta rahoittavat Svenska kulturfondenVaasan Aktiasäätiö ja Harry Schaumans stiftelse.