Mitä on tandempedagogiikka

Tandempedagogiikan tavoitteena on luoda tilanteita, joissa oppilaat tai opiskelijat kummastakin kieliryhmästä voivat kohdata aidossa vuorovaikutustilanteessa ja tasapuolisesti käyttää ja kehittää valmiuksiaan toistensa kielissä. Tandem teki läpimurtonsa saksalais-ranskalaisen nuorisovaihdon yhteydessä 1960-luvulla. Suomessa se on 2000-luvulla vakiinnuttanut asemansa ensin aikuisille suunnattuna vapaamuotoisena kielikoulutuksena, josta tunnetuin esimerkki on Vaasan ruotsinkielisen työväenopiston, Vaasan Arbiksen vuodesta 2002 lähtien järjestämä FinTandem-kurssi. 2010-luvulla tandempedagogiikkaa on sovellettu myös koulukontekstissa niin fyysisissä kuin virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Tandempedagogiikka perustuu kielenoppimiseen vastavuoroisessa yhteistyössä toiseen kieliryhmään kuuluvan ihmisen kanssa, eli aidossa vuorovaikutuksessa kohdekielen äidinkielisen puhujan kanssa.  Kaksi ihmistä, joilla on eri äidinkieli, keskustelevat keskenään oppiakseen toistensa kieliä. Keskustelijat käyttävät vuoroin kumpaakin kieltä ja molemmat hyötyvät yhteistyöstä. Osapuolet toimivat siten vuoroin oppijana, vuoroin kielellisenä tukena ja mallina äidinkielessään/koulukielessään asiantuntijana. Koulukontekstissa tandempedagogiikka edellyttää kahden koulun, kahden opettajan ja kahden luokan välistä yhteistyötä. Yhteistyö kehittää myös osallistujien valmiutta ohjata itse omaa oppimistaan, eli kielenoppimisen lisäksi he oppivat suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan omaa oppimisprosessiaan.

Tandempedagogiikkaa sovelletaan eri tavoin eri oppimisympäristöissä ja eri kohderyhmille.  Luokkatandem on kielenopetuksen malli, jossa kaksi oppilasta, joilla on eri äidinkieli, muodostavat parin ja työskentelevät yhdessä oppiakseen toistensa kieliä. Luokkatandemin virtuaalista muotoa kutsutaan eluokkatandemiksi.  Luokkatandem ja eluokkatandem ovat kielipedagogisia malleja kielellisesti sekoitettujen opetusryhmien toisen kotimaisen kielen opetukseen. Niitä on käytetty Suomessa pääasiassa toisen asteen ja korkea-asteen toisen kotimaisen kielen opetuksessa KielisuihkuTandem on suunnattu nuoremmille oppilaille varhaiskasvatuksesta perusopetuksen vuosiluokille 1–6. Kielisuihkutandemissa tandempedagogiikkaa sovelletaan nuoremmille oppilaille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet toista kotimaista kieltä ja joiden kohdekielen taidot ovat vähäiset. Tandemyhteistyö ei rajoitu kieltenopetukseen, vaan tandempedagogiikkaa integroidaan muuhun opetukseen/toimintaan ja työtapoina käytetään itsenäisen parityöskentelyn sijaan pienryhmätyöskentelyä ja enemmän opettajajohtoisia aktiviteetteja.

Löydät julkaisut, artikkeleita ja muuta tandempedagogiikasta kirjoitettua täältä.