Tandempedagogiikasta kirjoitettua

Tieteellisiä julkaisuja


Luokkatandem:

Pörn, M. & Hansell, K. (2020) The teacher’s role in supporting two-way language learning in classroom tandem. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23 (5)Saatavilla: http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2017 .1379946

Pörn, M. & Hansell, K. (2019). Classroom Tandem – A Model for Language Learning and Teaching. Lernprozesse im Tandem – ermöglichen, begleiten, erforschen. Gif:on 13. Saatavilla: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2019/13935/pdf/GiFon_13.pdf?fbclid=IwAR0kVli4rk0DIJBjB_vKuriETdJzSKUoIbFXLe9C17VrhvzWoUeFSn_2PoI

Elo, J. & Pörn, M. (2018). Challenges of implementing authenticity of tandem learning in formal language education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Saatavilla: (Advanced online publication) https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1516188

Engberg, C., Pörn, M. & Hansell, K. (2016). Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9.3.2016. www.kieliverkosto.fi/article/kielirajat-ylittavaa-yhteistyota-ruotsinkielisissa-lukioissa/

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Tandempar skriver tillsammans – Interaktionsmönster i gemensamma skrivprocesser. Nordand – Nordisk tidskrift för andrespråkforskning, 11 (1), 93-117. Rinnakkaisjulkaisu: https://research.abo.fi/en/publications/tandempar-skriver-tillsammans-interaktionsm%C3%B6nster-i-gemensamma-sk

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Klasstandem som modell för språkundervisning. Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande. Utbildningsstyrelsens guider och handböcker 2016:4, Annika Westerholm & Gun Oker-Blom (red.). Linkki.

Karjalainen, K., Engberg, C., Pörn, M. & Korhonen, A. (2015). Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa. Rellstab, D. & N. Siponkoski (red.) 2015. Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV 12.-13.2.2015. VAKKI Publications 4. Vaasa. 127-136. www.vakki.net/publications/2015/VAKKI2015_Karjalainen_et_al.pdf

Karjalainen, K. & Pörn, M. (2015). Luokkatandem kieltenopetuksen mallina. Mustaparta, A. (red.) 2015. Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Oppaat ja käsikirjat 2015:15. Opetushallitus 2015. live.grano.fi/tuotanto/o/opetushallitus/luokkatandem-kieltenopetuksen-mallina/

Karjalainen, K., Pörn, M., Rusk, F. & Björkskog, L. (2013). Classroom tandem – Outlining a Model for Language Learning and Instruction. International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE). www.iejee.com/index/makale/37/classroom-tandem-outlining-a-model-for-language-learning-and-instruction

Pörn, M. & Karjalainen, K. (2013). Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10.5.2013. www.kieliverkosto.fi/article/klasstandem-i-en-tvasprakig-skolkontext/

Eluokkatandem:

Hansell, K., Pörn, M., & Bäck, S. (2021). Teachers’ interaction in combined physical and virtual learning environments: A case study of tandem language learning and teaching in Finland. Apples – Journal of Applied Language Studies. https://doi.org/10.47862/apples.98339

Hansell, K., & Pörn, M. (2021). Samskrivande i virtuell lärmiljö: Interaktionsmönster i tandempars L1–L2-samarbete. NORDAND1(16), 4-20. https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2021-01-01
Rinnakkaisjulkaisu: https://research.abo.fi/en/publications/samskrivande-i-virtuell-l%C3%A4rmilj%C3%B6-interaktionsm%C3%B6nster-i-tandempars

Hansell, K., Pörn, M. & Bäck, S. (2020). Lärares interaktion i virtuell tandemundervisning. Hirsto, H., M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen & N. Keng (red.) 2020. Työelämän viestintä III, Arbetslivskommunikation III, Workplace Communication III, Kommunikation im Berufsleben III. VAKKI Symposium XL 6.–7.2.2020. VAKKI Publications 12. Vaasa, (114–127) https://vakki.net/wp-content/uploads/2021/03/HansellPoernBack_VAKKI2020_korjattuPDF.pdf

Rusk, F. & Pörn, M. (2019). Delay in L2 interaction in video-mediated environments in the context of virtual tandem language learning. Linguistics and Education, vol. 50, s. 56–70. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589818302407?via%3Dihub

Engberg, C. Pörn, M. & Hansell, K. (2016). Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9.3.2016. www.kieliverkosto.fi/article/kielirajat-ylittavaa-yhteistyota-ruotsinkielisissa-lukioissa/

Engberg, C., Pörn, M. & Karjalainen, K. (2016). eClassroom tandem – developing tandem as a model for second language learning in a school context. I Roceanue, I. (Red.) Learning Vision 2020. The 12th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest April 21-22, 2016. (PDF) Myös saatavilla: proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2016 http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2016

Tandem på spel:

Hansell, K., Ståhl, M., Pörn, M., Rusk, F., Backholm-Nyberg, Y., Majors, J. & Bäck, S. (2022). Tandem på spel − spelbaserat språklärande över språkgränsen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2022/tandem-pa-spel-spelbaserat-spraklarande-over-sprakgransen

Tutkielmia


Luokkatandem:

Björkskog, L. (2013). Lärarens roll i tandemundervisning. En fallstudie av lärares orientering mot språkrelaterade aspekter i interaktion med gymnasiestuderande. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Eckstein, A. (2015). Gymnasieelevers erfarenheter av språkinlärning i klasstandem. En uppföljande enkätstudie bland svenskspårkiga elever. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Hieta-Koivisto, A. (2014). Innehåll och form i tandemuppgifter. En fallstudie av tandemparternas metaspråkliga diskussioner i klasstandem. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Hoppela, P. (2014). Språkbyten i tandemsamtal. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Jokiranta, A. (2015). Svenskans ordföljd i tal hos språkbadselever och gymnasister i klasstandem. Avhandling pro gradu i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Järvisalo, S. (2015). Inlärningsstrategier och kommunikationsstrategier hos två gymnasister i klasstandem. Avhandling pro gradu i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Martikainen, S. (2013). Klasstandem som metod för undervisning i det andra inhemska språket. Lärarnas syn på språkanvändningen. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Mäki, L. (2013). ”Jag bryr mig inte om du talar fel eller rätt så länge jag förstår dig”. En fenomenografisk studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av tandemundervisning. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Niemi, S. (2013). Gymnasiestuderandes och -lärares språkkontakter och språkanvändning i en tvåspråkig miljö. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Riikola, N. (2013). Klasstandem som undervisningsmetod i det andra inhemska språket. Deltagarnas förväntningar och erfarenheter. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Ruuska, A. (2014). Grammatiska fel i studerandes språk i klasstandem. En felanalys inom tandeminlärning. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet.

Viinikka, C. (2015). ”Genom att ha en personlig språklärare vågar man mer”. En intervjustudie om gymnasiestuderandes upplevelser av uppgiftstyper inom klasstandem. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. (PDF)

Östman, A. (2013). ”Pikkusen niin kuin aliasta pelais”. En kvalitativ studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av klasstandem inom undervisningen i det andra inhemska språket. Kandidatavhandling i pedagogik. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Eluokkatandem:

Kaleva, Sofia (2020). ”Oli hyvä puhua sinulle”: Tutkimus eluokkatandemista institutionaalisena keskusteluna ja opiskelijoiden keinoista luoda sosiaalisia suhteita eluokkatandemoppitunneilla. [Pro gradu] Saatavilla: https://www.doria.fi/handle/10024/177103

Hassel, Elin (2019). Upprätthållande av interaktionen i eklasstandem: Studerandes strategier vid språkliga problem. [Pro gradu] Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901101950

Joffs, Christian; Aarrekangas, Jacob (2019). Fysisk och virtuell tandemundervisning: En innehållsanalys av tandemprincipernas förekomst i lärarhandledningstexter och elevinstruktioner i klasstandem och eklasstandem. [Pro gradu] Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019053118102

Nordman, Ida (2019). ”Under en bra tandemlektion så behövs jag ju inte egentligen”: En intervjustudie av lärarens syn på sin egen roll i eklasstandem. [Pro gradu] Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091929054

Sipola, Salli (2019). ”Ursäkta, jag, mä en kuule kovin hyvin, tää vähän pätkii”: en fallstudie av två tandempars interaktion och hantering av tekniska problem i eklasstandem. [Pro gradu] Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802103319

Mountassir, Samir (2018). Lärarens roll i eklasstandem: En kvalitativ videostudie av lärarens roll i klasstandem. [Pro gradu] Saatavilla: http://www.doria.fi/handle/10024/158900

Smeds, Nina (2018). Eklasstandem som modell för språkundervisning: en intervjustudie av gymnasiestuderandes upplevelser av tandemundervisningen i en virtuell lärmiljö. [Pro gradu] Tritonia Vasa.

Kielisuihkutandem:

Bäck, S. (2021). Lärarens kommunikationsstrategier i språkduschtandem. En fallstudie i en grundskola. [Pro gradu] Vaasan yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052731840

Fagerholm, Jannike (2020). Språkduschtandem inom småbarnspedagogik
En undersökning av pedagogers strategier för att främja förståelse och kontakt
över språkgränsen. Kandidaatintutkielma. Saatavilla: http://blogs2.abo.fi/tandem /wp-content/uploads/sites/93/2020/06/Fagerholm_Jannike.pdf

Vihtalahti, Nea (2020). Föräldrasyn på språkduschtandem. Avhandling pro gradu, Åbo Akademi. Saatavilla: https://www.doria.fi/handle/10024/177880

Westerholm, Linn (2020). Språkduschtandem – lärares uppfattningar om tandempedagogik i årskurs 1–3. Avhandling pro gradu, Åbo Akademi. Saatavilla: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/177136/westerholm_linn.pdf;jsessionid=9DBD00D109B8F3CE76706BCA78AF645A?sequence=2

Lehti- ja internetartikkeleita


Luokkatandem:

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Luokkatandem – matka yli kielirajan. Tempus, 4/2016. s.6

Läraren (26 maj 2016). Klasstandem fick handbok, s. 10. Saatavilla: www.fsl.fi/lararen/289-lararen16/papperstidningen/3231-laeraren-9-2016?tmpl=component&type=raw&turn=9-2016#page/10 

Nordman, K. (2016). Tandempionjärer skrev handbok. Vasabladet. Haettu 5.5.2016:  online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/100976

Karjalainen, K. (2015). Tandemstudier i skolkontext. Tidskriften Poppis. www.suomenruotsinopettajat.fi/images/Poppis_1-15_Tamdemstudier1.pdf

Jurkka, J. (16. syyskuuta 2014). Tandem-opiskelu rohkaisee juttelemaan vieraalla kielellä. Haettu 16.9.2014 www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/tandem-opiskelu-rohkaisee-juttelemaan-vieraalla-kielella-1.1684734 Pohjalainen (25. marraskuuta 2014). Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium palkittiin. Haettu 25.11.2014 www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasan-lyseon-lukio-ja-vasa-gymnasium-palkittiin-1.1722611

Koskinen, H. & Löf, Å. (2014). Klasstandem är mycket mer än bara språkinlärning. Tempus, s. 14. Saatavilla: issuu.com/sukol/docs/tempus614

Korkeakivi, R. (2013). Rajoja rikkova kampus. Opettajalehti 15.03.2013.

Lindén, K. (2013). Vasas gymnasiecampus. Haettu 12.8.2013: Lärmiljöer och internationalisering.

Pajunen, E. (2. huhtikuuta 2013). ”Ei se niin kamalaa ollutkaan” – Vaasan lukioiden luokkatandem-kursseilla opiskelijat opettavat toisilleen suomea ja ruotsia. Pohjalainen.

Varstala, K. (4. toukokuuta 2013). Delade utrymmen ger nya möjligheter – Eleverna uppskattar samarbetet mellan Vasa Gymnasium och Vaasan lyseon lukio. Vasabladet, s. 3.

Eluokkatandem:

Skoglund, K. (2019). Tandeminlärning kan användas för alla språk. Minoritet.se, Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Saatavilla: http://www.minoritet.se/5256

Hansell, K. (2018). Etäisyys ei ole este. Tempus 5/2018, 22–23.

Nordman, K. (29.3.2017). Skajpar för att lära sig finska. Online Vasabladet. Saatavilla: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081 tai http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081?shareID=111132-27e0a68857

Hansell, S. (17.08.2016) eKlasstandems IKT-pedagog Simon Hansell bloggar om de första erfarenheterna av eKlasstandem. http://simonhansell.blogspot.fi/2016/08/eklasstandem.html

Lampinen, A. (15.11.2016). Kielitaito karttuu puhumalla. Soisalon Seutu.

Beijar, D. (22.10.2015). Petalaxelever med och utformar ny språkpedagogik. Online Vasabladet. Saatavilla: online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/79811

Kielisuihkutandem:

Lindholm, J. (2021). Hangö stad beviljas pengar för språkduschprojekt – målet är att utveckla barnens tvåspråkighet. Svenska Yle, Västnyland, 8.9.2021.

Koivisto, H. (2021). Kielisuihku totuttaa vieraaseen kieleen leikin kautta. Etelä-Uusimaa nr. 21, 27.5.2021.

Berg-Lundqvist, M. (2021). I höst blandas Hangöbarn över språkgränserna för gemensamma lektioner Västra Nyland, 1.5.2021.

Lindholm, J. (2020).  Stängningen av Hangöby skola aktualiserar samarbete över språkgränserna – kan det rädda framtidens skolor i Hangö? Svenska Yle, Västnyland, 9.5.2020.

Blogitekstejä


Kielisuihkutandem:

Länsimetsän koulun blogi. Vi ska gå till pulkkamäki Tandemissa! Saatavilla: https://lansimetsankoulu.blogspot.com/2020/01/vi-ska-ga-till-pulkkamaki-tandemissa.html

Länsimetsän koulun blogi. Nyt ska vi pelata lautapelejä. Saatavilla: https://lansimetsankoulu.blogspot.com/2019/11/ny-ska-vi-pelata-lautapeleja.html

Länsimetsän koulun blogi. Tandem-treffeillä askartelua ja ulkoliikkaa. Saatavilla: https://lansimetsankoulu.blogspot.com/2019/10/tandem-treffeilla-askartelua-ja.html

Länsimetsän koulun blogi. Tandem-tapaamiset pyörähtivät taas käyntiin! Saatavilla: https://lansimetsankoulu.blogspot.com/2019/09/tandem-tapaamiset-pyorahtivat-taas.html

Länsimetsän koulun blogi. Värit ja numerot haltuun tandemissa! Saatavilla: http://lansimetsankoulu.blogspot.com/2019/03/tandem-opetuksessa-opitaan-ja-opetetaan.html

Länsimetsän koulun blogi. Ajetaamme tandemilla…. Saatavilla: http://lansimetsankoulu.blogspot.com/2019/01/ajetaamme-tandemilla.html