Luokkatandem-hanke

Luokkatandem-hanke (2012–2015) toteutettiin toimintatutkimussuuntautuneena kehitystyönä Vaasan kaksikielisellä lukiokampuksella Lykeionilla, jossa Åbo Akademin ja Vaasan yliopiston tutkijat tekivät yhteistyötä Vasa gymnasiumin suomen kielen ja Vaasan lyseon lukion ruotsin kielen opettajien kanssa. Hanke kuului Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteiseen Monikielisyysinstituuttiin

Hanketta rahoittivat Svenska kulturfonden, Harry Schaumanin säätiö, Opetushallitus, Svensk-Österbottniska samfundet, Högskolestiftelsen ja Waldemar von Frenckellin säätiö.

Luokkatandem-hankkeessa kehitettiin empiiristen menetelmien avulla kehittää kielipedagogisia malleja toisen kotimaisen kielen opetukseen kielellisesti sekoittuneissa oppilasryhmissä. Hankkeen tuloksia esitellään tutkimukseen pohjautuvassa käsikirjassa, joka on suunnattu eri koulutusasteiden opettajille.

Tutkimus
Luokkatandem-hankkeessa:

– Hankittiin lisää tietoa vuorovaikutuksesta ja kuvailemaan opiskelijoiden vuorovaikutusta tandemoppituntien aikana ruotsin ja suomen kielen opetuksessa suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa
– 
Kehitettiin kielipedagogisia malleja (nk. best practices), joita voidaan hyödyntää toisen kotimaisen kielen opetuksessa kielellisesti sekoittuneissa oppilasryhmissä
– 
Kartoitettiin opettajien kontakteja yli kielirajojen yli sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kontakteja toiseen kotimaiseen kieleen seuraten heitä lukioajan loppuun asti.

Design
Hankkeen empiirinen aineisto koostuu:

– videotallenteista, joissa seurataan tandemparin vuorovaikutusta luokkahuoneessa
– videotallenteista, joissa seurataan tandemopettajan työskentelyä luokkahuoneessa
– tandem-kursseille osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista ja kyselytutkimuksista
– 
opettajien oman kielipedagogisen työn dokumentoinnista (suulliset päiväkirjat)
– 
säännöllisistä tutkijaopettaja -keskusteluista