Språkduschtandem

Målsättningen med projektet Språkduschtandem är att på empirisk grund utveckla tandempedagogik för barn inom småbarnspedagogik, förskolan och årskurserna 1‒6 som inte nödvändigtvis har förkunskaper i det andra inhemska språket samt för småbarnspedagoger, förskollärare och klasslärare som inte är specialiserade i språkinlärning och språkundervisning. De tandemmodeller som utvecklats för ungdomar och vuxna kan inte tillämpas direkt i undervisningen på lägre stadier pga. barnens  språkfärdigheter samt mognad för självständigt pararbete.

Inom projektet samarbetar forskare vid Åbo Akademi med tandempedagogik som sitt expertisområde med klasslärare från ett antal svensk- och finskspråkiga skolor i Vasa. Projektet bygger på ett aktionsforskningsinriktat samarbete mellan forskare och lärare där lärarna utvecklar sin undervisning och samtidigt skapar nya modeller för samarbete och fungerande arbetssätt och klassrumspraxis.

Projektet förväntas resultera i modeller för hur tandempedagogik kan tillämpas även med yngre elever som inte studerat det andra inhemska språket tidigare och som har ringa språkkunskaper då samarbetet inleds. För denna målgrupp är det viktigt att introducera det andra inhemska språket genom lärorika men lekfulla aktiviteter och skapa en trygg miljö för samarbetet mellan språkgrupperna. Genom att initiera kontakter mellan språkgrupperna redan under de första årskurserna i skolan skapas en god grund för positiva attityder gentemot den andra språkgruppen inklusive språket och kulturen. Detta kan vidare antas bidra till högre studiemotivation i det andra inhemska språket och på sikt generera bättre språkkunskaper och bättre samförstånd mellan språkgrupperna.

Projektet Språkduschtandem finansieras av Svenska kulturfondenAktiastiftelsen i Vasa och Harry Schaumans stiftelse.