Klasstandem

I tandem samtalar två människor med olika modersmål med varandra för att lära sig varandras språk. Partnerna växlar mellan språken, vilket leder till att de fungerar turvis som lärande part och turvis som språkmodell och stöd på det egna modersmålet. Samarbetet bygger dels på ömsesidighet, dvs. att båda parter gynnas av samarbetet, och dels på inlärarautonomi, dvs. att man parallellt med språklärandet också lär sig att planera, styra och utvärdera den egna lärandeprocessen.

Klasstandem är en modell för språkundervisning. I klasstandem bildar två elever eller studerande med olika modersmål par och samarbetar med varandra för att lära sig varandras språk. Klasstandem som modell förutsätter ungefär jämnstora elevgrupper på vartdera språket. Målet med klasstandem är att skapa situationer där elever eller studerande från respektive språkgrupp kan mötas i autentisk interaktion och på ett jämställt sätt använda och utveckla sina färdigheter i varandras språk. Läs mer om projektet här. Den virtuella formen av klasstandem heter eklasstandem

Läs mer om praktiska arrangemang här.