Projektet Klasstandem

Projektet Klasstandem (2012–2015) bedrevs inom ramen för Åbo Akademis och Vasa universitets gemensamma Flerspråkighetsinstitut och genomfördes som ett aktionsforskningsbaserat utvecklingsarbete i det tvåspråkiga gymnasiecampuset Lykeion där forskare från Åbo Akademi och Vasa universitet samarbetade med finsk- respektive svensklärare av Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio.

Projektet finansierades av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse, Utbildningsstyrelsen, Svensk-Österbottniska samfundet, Högskolestiftelsen och Waldemar von Frenckells stiftelse.

I projektet Klasstandem utvecklades språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom ramen för undervisningen i det andra inhemska språket i Finland. Resultatet avrapporterades i en på forskning grundad handbok som riktar sig till språklärare på olika stadier.

Forskning
Inom forskningsprojektet Klasstandem:

– ökade man kunskapen om och kunde beskriva interaktionen mellan studerande under tandemlektionerna i finsk- respektive svenskundervisningen i svenska och finska skolor
– utvecklades språkpedagogiska modeller, s.k. best practices, för språkligt blandade elevgrupper inom ramen för undervisningen i det andra inhemska språket
– kartlades samtliga lärares kontakt över språkgränsen och samtliga första årets studerandes kontakt med det andra inhemska språket, och följdes upp i slutet av gymnasietiden.

Design
Projektets empiriska material bestod av:

– Uppföljande videoinspelningar av tandempar i klass
– Uppföljande videoinspelningar av tandemlärares klassrumsarbete
– Intervjuer och enkäter med studerande inom olika tandemkurser
– Lärarnas kontinuerliga dokumentationer av det egna språkpedagogiska arbetet
(oral journals)
– Regelbundna forskar-lärarsamtal