Skrivet om eklasstandem

Vetenskapliga artiklar:

Rusk, F. & Pörn, M. (2019). Delay in L2 interaction in video-mediated environments in the context of virtual tandem language learning. Linguistics and Education, vol. 50, s. 56–70. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589818302407?via%3Dihub

Engberg, C. Pörn, M. & Hansell, K. (2016). Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9.3.2016. www.kieliverkosto.fi/article/kielirajat-ylittavaa-yhteistyota-ruotsinkielisissa-lukioissa/

Engberg, C., Pörn, M. & Karjalainen, K. (2016). eClassroom tandem – developing tandem as a model for second language learning in a school context. I Roceanue, I. (Red.) Learning Vision 2020. The 12th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest April 21-22, 2016. (PDF) Tillgänglig också på: proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2016http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2016

Tidnings- och webbartiklar:

Skoglund, K. (2019). Tandeminlärning kan användas för alla språk. Minoritet.se, Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Saatavilla: http://www.minoritet.se/5256

Hansell, K. (2018). Etäisyys ei ole este. Tempus 5/2018, 22–23.

Nordman, K. (29.3.2017). Skajpar för att lära sig finska. Online Vasabladet. Tillgänglig: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081 eller http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081?shareID=111132-27e0a68857

Hansell, S. (17.08.2016) eKlasstandems IKT-pedagog Simon Hansell bloggar om de första erfarenheterna av eKlasstandem. http://simonhansell.blogspot.fi/2016/08/eklasstandem.html

Lampinen, A. (15.11.2016). Kielitaito karttuu puhumalla. Soisalon Seutu.

Beijar, D. (22.10.2015). Petalaxelever med och utformar ny språkpedagogik. Online Vasabladet. Tillgänglig: online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/79811

Kandidat- och pro gradu -avhandlingar

Mountassir, Samir (2018). Lärarens roll i eklasstandem : En kvalitativ videostudie av lärarens roll i klasstandem. [Pro gradu] Tillgänglig: http://www.doria.fi/handle/10024/158900

Smeds, Nina (2018). Eklasstandem som modell för språkundervisning : en intervjustudie av gymnasiestuderandes upplevelser av tandemundervisningen i en virtuell lärmiljö. [Pro gradu] Tritonia Vasa.