Luokkatandemista kirjoitettua

Tieteellisiä julkaisuja

Pörn, M. & Hansell, K. (2017) The teacher’s role in supporting two-way language learning in classroom tandem. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Saatavissa: http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2017.1379946

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Klasstandem som modell för språkundervisning. Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande. I Utbildningsstyrelsens guider och handböcker 2016:4, Annika Westerholm & Gun Oker-Blom (red.). (Opetushallituksen julkaisu, vain ruotsiksi).

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Tandempar skriver tillsammans – Interaktionsmönster i gemensamma skrivprocesser. Nordand – Nordisk tidskrift för andrespråkforskning, 11 (1), 93-117.

Karjalainen, K., Engberg, C., Pörn, M. & Korhonen, A. (2015). Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa. Rellstab, D. & N. Siponkoski (toim.) 2015. Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV. 12.-13.2.2015. VAKKI Publications 4. Vaasa. 127-136. www.vakki.net/publications/2015/VAKKI2015_Karjalainen_et_al.pdf

Karjalainen, K., Pörn, M., Rusk, F. & Björkskog, L. (2013). Classroom tandem – Outlining a model for language learning and instruction. International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE).www.iejee.com/index/makale/37/classroom-tandem-outlining-a-model-for-language-learning-and-instruction

Karjalainen, K. & Pörn, M. (2015). Luokkatandem kieltenopetuksen mallina. Mustaparta, A. (toim.) 2015. Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Oppaat ja käsikirjat 2015:15. Opetushallitus 2015. live.grano.fi/tuotanto/o/opetushallitus/luokkatandem-kieltenopetuksen-mallina/#more-67

Pörn, M. & Karjalainen, K. (2013). Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10.5.2013. www.kieliverkosto.fi/article/klasstandem-i-en-tvasprakig-skolkontext/

Tutkielmia

Björkskog, L. (2013). Lärarens roll i tandemundervisning. En fallstudie av lärares orientering mot språkrelaterade aspekter i interaktion med gymnasiestuderande. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi.(PDF)

Eckstein, A. (2015). Gymnasieelevers erfarenheter av språkinlärning i klasstandem. En uppföljande enkätstudie bland svenskspråkiga elever. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vasa: Åbo Akademi.(PDF)

Hieta-Koivisto, A. (2014). Innehåll och form i tandemuppgifter. En fallstudie av tandempartnernas metaspråkliga diskussioner i klasstandem. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Hoppela, P. (2014). Språkbyten i tandemsamtal. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Jokiranta, A. (2015). Svenskans ordföljd i tal hos språkbadselever och gymnasister i klasstandem. Avhandling pro gradu i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Järvisalo, S. (2015). Inlärningsstrategier och kommunikationsstrategier hos två gymnasister i klasstandem. Avhandling pro gradu i svenska språket.Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Martikainen, S. (2013). Klasstandem som metod för undervisning i det andra inhemska språket. Lärarnas syn på språkanvändningen. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Mäki, L. (2013). ”Jag bryr mig inte om du talar fel eller rätt så länge jag förstår dig”. En fenomenografisk studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av tandemundervisning. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Niemi, S. (2013). Gymnasiestuderandes och -lärares språkkontakter och språkanvändning i en tvåspråkig miljö. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Riikola, N. (2013). Klasstandem som undervisningsmetod i det andra inhemska språket. Deltagarnas förväntningar och erfarenheter. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

Ruuska, A. (2014). Grammatiska fel i studerandes språk i klasstandem. En felanalys inom tandeminlärning. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet.

Viinikka, C. (2015). ”Genom att ha en personlig språklärare vågar man mer”. En intervjustudie om gymnasiestuderandes upplevelser av uppgitstyper inom klasstandem. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Östman, A. (2013). ”Pikkusen niin kuin aliasta pelais”. En kvalitativ studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av klasstandem inom undervisningen i det andra inhemska språket. Kandidatavhandling i pedagogik. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

Lehti- ja internetartikkeleita

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Luokkatandem – matka yli kielirajan. Tempus, 4/2016, s. 6.

Nordman, K. (2016). Tandempionjärer skrev handbok. Vasabladet. Hämtat 5.5 från online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/100976

Läraren (26 maj 2016). Klasstandem fick handbok, s. 10. Tillgänglig: www.fsl.fi/lararen/289-lararen16/papperstidningen/3231-laeraren-9-2016?tmpl=component&type=raw&turn=9-2016#page/10

Karjalainen, K. (2015). Tandemstudier i skolkontext.Tidskriften Poppis.www.suomenruotsinopettajat.fi/images/Poppis_1-15_Tamdemstudier1.pdf

Jurkka, J. (16 syyskuuta 2014). Tandem-opiskelu rohkaisee juttelemaan vieraalla kielellä. Saatavilla:www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/tandem-opiskelu-rohkaisee-juttelemaan-vieraalla-kielella-1.1684734

Pohjalainen (25 marraskuuta 2014). Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium palkittiin. Saatavilla www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasan-lyseon-lukio-ja-vasa-gymnasium-palkittiin-1.1722611

Koskinen, H. & Löf, Å. (2014). Klasstandem är mycket mer än bara språkinlärning. Tempus, s. 14. Saatavilla: issuu.com/sukol/docs/tempus614

Korkeakivi, R. (2013). Rajoja rikkova kampus. Opettajalehti 15.03.2013.

Lindén, K. (2013). Vasas gymnasiecampus. Lärmiljöer och internationalisering. [lainattu 12.8.2013]. Saatavilla: www.larmiljoer.fi

Pajunen, E. (2 huhtikuuta 2013). ”Ei se niin kamalaa ollutkaan” – Vaasan lukioiden luokkatandem-kursseilla opiskelijat opettavat toisilleen suomea ja ruotsia. Pohjalainen.

Varstala, K. (4 toukokuuta 2013). Delade utrymmen ger nya möjligheter – Eleverna uppskattar samarbetet mellan Vasa Gymnasium och Vaasan lyseon lukio. Vasabladet, s. 3.