Kurssisuunnittelu

Eluokkatandemissa kieltenopettajien yhteinen kurssisuunnittelu on erittäin tärkeää, koska se luo perustan niin opettajien kuin tandemparienkin toimivalle yhteistyölle. Opettajat tapaavat – kasvotusten tai virtuaalisesti – ennen lukuvuoden alkua ja suunnittelevat yhdessä tulevaa lukuvuotta. Silloin he luovat raamit eluokkatandemopetuksen sisällölle ja käyttävät yhteisen suunnittelun perustana opetussuunnitelmaa ja yhteisten eluokkatandemtuntien lukumäärää. Opettajat vastaavat omien oppiaineidensa tehtävistä, mutta voivat mielellään suunnitella niitä yhdessä, jolloin heillä on myös mahdollisuus antaa palautetta toisilleen. On tärkeää, että molemmat opettajat tuntevat jokaisen yksittäisen oppitunnin sisällön ja tavoitteet, koska he ovat aina vastuussa kyseisten oppituntien sujumisesta omassa koulussaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ruotsin kielen opettaja on aina paikalla kaikilla suomen kielen tunneilla ja päinvastoin. Oppilaista tuntuu usein luonnollisimmalta kysyä apua omalta opettajalta, joka on paikalla samassa luokkahuoneessa.

Opettajien pitää myös sopia siitä, missä ja milloin tehtävät julkaistaan, jotta oppilailla on mahdollisuus valmistautua niihin ennen varsinaista eluokkatandemtuntia. Tehtävät on myös hyvä käydä edeltävällä oppitunnilla läpi yhdessä oppilaiden kanssa, jotta varsinaisella eluokkatandemtunnilla ei tarvitse käyttää liikaa aikaa ohjeiden antamiseen. Tehtävien ohjeiden täytyy olla selkeitä etenkin siltä osin, kumpaa kieltä tehtävässä milloinkin käytetään ja minkälainen rooli kohdekielen opiskelijalla sekä äidinkielisellä on kyseisessä tehtävässä.

Ruotsin ja suomen kielen kurssit poikkeavat usein sisällöltään toisistaan. Tämä ei kuitenkaan ole este tandemyhteistyölle, koska jokaisen oppitunnin tehtävät perustuvat aina kulloinkin harjoiteltavan kohdekielen kurssisisältöön. Äidinkielisen oppilaan voi tällöin olettaa pystyvän omalla äidinkielellään keskustelemaan eri aiheista ilman sen suurempaa valmistautumista. Mikäli tandemyhteistyöhön sisältyy kursseja, jotka sisältävät samoja aiheita, voi niitä hyvin käsitellä molemmilla kielillä. Tehtävien tulee tällöin kuitenkin olla riittävän erilaisia, jotta oppilaat eivät koe tekevänsä samaa tehtävää molemmilla kielillä.

Eluokkatandemissa on kaiken kielenopetuksen tavoin tärkeää pyrkiä siihen, että tehtävätyypeissä  on riittävästi vaihtelua. Tehtävien suunnittelussa tulee olla riittävän luova ja pyrkiä rohkeasti kokeilemaan erityyppisiä tehtäviä. Tällöin kannattaa yrittää ajatella vähän eri tavalla, mutta samalla voi myös pyrkiä hyödyntämään kurssin oppimateriaalissa jo valmiina olevia harjoituksia/tekstejä, jolloin ne toimivat  hyvänä pohjana myös eluokkatandemissa. Ideoita tehtävien soveltamiseksi tandemtyöskentelyyn löytyy myös Luokkatandem-käsikirjasta.

Hankkeeseen osallistuneissa kouluissa on pyritty siihen, että koeviikkoa lukuunottamatta kurssin jokaisella viikolla käytetään yksi oppitunti (noin 45 minuuttia) eluokkatandemiin. Tällöin yhden kurssin aikana käytetään toiseen tandemkieleen noin 2–3 oppituntia, jolloin oppilaat auttavat oman äidinkielensä käytössä omia tandemparejaan. Koulujen kokemukset osoittavat kuitenkin selkeästi, että perinteiseen kielenopetukseen verrattuna oppilailla on eluokkatandemissa paljon parempi mahdollisuus opiskelemansa toisen kotimaisen kielen aktiiviseen käyttöön, koska he saavat olla vuorovaikutuksessa äidinkielisen kanssa ja pääsevät käyttämään kohdekieltä intensiivisesti koko oppitunnin ajan.

Takaisin