Vi har en sprillans ny sida!

Under sommaren 2023 har vi flyttat till en ny adress: abo.fi/popmag

Besök gärna den nya sidan och hör av dig om du har kommentarer eller frågor. Vi låter denna gamla sida stanna öppen en tid till så att länkar som delats till sidan hålls vid liv.

Snårigt stråk till medvetenhet kring språk – en intervjustudie om språk- och kulturmedvetenhet hos finlandssvenska lärarutbildare

Johan Häkkinen

Språkmångfalden är något som ständigt ökar i våra skolor. För att se till att alla elever, oberoende hemspråk, har möjlighet att lyckas i sin utbildning, så är det nödvändigt att lärare arbetar språkmedvetet. Genom språkmedvetet arbete upplever eleven att hennes eget hemspråk värdesätts i undervisningen, och att eleven känner sig uppmuntrad att utveckla sitt modersmål. I min avhandling ser jag på sätt som man i nuläget arbetar språkmedvetet, och på vilka sätt skolorna kan bli ännu bättre på det.

Didaktiskt material: Dialogue mat

Kommunikationens roll för samarbete i CS:GO

Tyra Juslin & Almin Kalabic

För att lyckas i datorspel är det viktigt med samarbete och för ett gott samarbete krävs god kommunikation. På grund av pandemin har det blivit allt mer aktuellt med virtuell kommunikation. Counter-Strike: Global Offensive har varit ett populärt spel i över tio år och vi har undersökt kommunikationens roll för samarbetet i spelandet. Förutom kompetenser inom kommunikation utvecklar datorspel andra kompetenser som exempelvis lagarbete, tidshantering, kritiskt tänkande, problemlösning och beslutsfattande. I skolan kan man utnyttja datorspel för att öva upp kompetenser inom kommunikation och samarbete hos elever.

Didaktiskt material: Datorspel i undervisningen

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187502

Bli en självsäker simlärare och hjälp elever att nå nya simhöjder!

Ida Andersson

Vill du vara med och förbättra elevers simkunskaper? Kanske känner du dig osäker inför uppgiften? I min avhandling undersöker jag blivande lärarens attityder till att undervisa i simning i grundskolans lägre klasser. Genom att läsa min avhandling och ta del av mitt didaktiska material kan vi tillsammans stärka lärarnas självförtroende och ge dem de verktyg de behöver för att framgångsrikt undervisa i simning. Låt oss hjälpa alla barn att nå de viktiga simmålen enligt läroplanen.

Didaktiskt material: En handbok för simundervisning

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187250

Stödmaterial för digitala verktyg för lärare som undervisar i slöjd

Joacim Bertlin

Undervisningen ska följa samhällsutvecklingen och lärarna ska ha insikt i hurudan kunskap eleverna kan behöva i framtiden. För att främja elevernas användande av digitala verktyg behöver först och främst lärarna ha den kunskap som krävs för att kunna använda dem. Hur ser beredskapen ut bland lärarna idag och kan ett stödmaterial för digitala verktyg underlätta lärarnas planering och integrering av dem i slöjdundervisningen?

Didaktiskt material: 3D-skrivarens delar och funktion

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187379

Bildstöd – ett mångsidigt verktyg i förskolan

Jennifer Lindqvist

Många förskollärare idag använder bildstöd i sin undervisning. Bildstöd är en form av visuellt stöd och är på flera sätt ett mångsidigt verktyg. Bilderna kan vara illustrerade eller bestå av fotografier och fungerar som stöd vid kommunikation, för språkutveckling och för att strukturera och tydliggöra för många barn. Möjligheterna är många, men vilka utmaningar finns och hur kan bildstödsanvändningen utvecklas?

Didaktiskt material: Stödmaterial bildstöd

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187291

 

Gymnastiklärares syn på idrottande elevers dubbelkarriär

Vilma Rosenström

Att kombinera idrott och skola blir allt mer vanligare bland unga idrottare. Tack vare dubbelkarriären får de unga idrottarna möjligheten att samtidigt kombinera både skola och idrott i en högklassig träningsmiljö. Hur ser gymnastiklärarna på idrottande elevers dubbelkarriär i idrottsprofilerade skolor? Hurdant stöd anser gymnastiklärarna att de idrottande eleverna får? Och på vilket sätt fungerar samarbetet mellan skolan, hemmen och idrottsföreningarna? Detta är frågor som kommer att diskuteras och besvaras i min magisteravhandling.

Didaktiskt material: Stödjandet av att kombinera skola och idrott

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187430

Hur har distansperioden inverkat på slöjdundervisningen?

Sara Kuitula

Våren 2020 måste alla Finlands skolor anpassa sin undervisning till att undervisas helt digitalt. Undervisningsarrangemangen var i början brokiga, men snabbt hittades lösningar som passade de flesta. I min avhandling har jag studerat lärares digitala ämneskunskaper efter distansperioden och vilka faktorer under distansperioden som har inverkat till att lärare utvecklat sina digitala ämneskunskaper. Jag har också studerat hur lärares erhållna digitala ämneskunskaper har inverkat på ändringar i slöjdundervisningen.

Didaktiskt material: Instruktioner till att göra en Kahoot-frågesport

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187272

Särbegåvade barn och skola – i föräldraperspektiv

Jenna Nordlund

Särbegåvade elever kan visa sig vara nyfikna, motiverade, lättlärda, empatiska, kreativa och kognitivt starka. Dessa elever har ett stort behov av stimulans och utmaning, men på grund av okunskap och resursbrist händer det att stödåtgärderna uteblir. En särbegåvad elev kan då bli omotiverad, uttråkad, passiv, självkritisk, envis, frustrerad och utåtagerande. Jag har undersökt hur föräldrar till särbegåvade barn upplever barnet och barnets situation i skolan. Vill du lära dig vad särskild begåvning handlar om? Läs min avhandling för att ta del av föräldrars tankar om särskild begåvning.

Didaktiskt material: Snabbguide för att identifiera och bemöta särskilt begåvade elever

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187507

Skapa goda lärmiljöer tillsammans!

Jessica Andersson

Tidigare forskning visar att lärmiljön har en stor betydelse på elevers lärande och välbefinnande. Lärmiljöerna skall, tillsammans med elever, således skapas utifrån elevers individuella och gemensamma behov. Men hurdan är den goda lärmiljön enligt eleverna? I min avhandling undersöker jag femteklassares syn på en god lärmiljö, en lärmiljö där de lär sig och mår bra. Är du osäker på hur du kunde inkludera dina elever i processen att skapa en god lärmiljö eller överlag hur elever ser på den goda lärmiljön? Läs min avhandling och bekanta dig med mitt didaktiska material för att skapa den goda lärmiljön tillsammans med dina elever.

Didaktiskt material: Handbok – att skapa goda lärmiljöer

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/187384