Vilken kunskap kan nyutexaminerade lärare bidra med?

Alexandra Knuts & Ella Koskela

Vilken kunskap upplever lärarstuderande de kan bidra med som nya lärare? I vår avhandling undersökte vi vad lärarstuderande önskar sprida i det framtida yrket på basis av sin utbildning och magisteravhandling. Vi tog också reda på vilken typ av stöd de önskar få som nya lärare och hur de ser på det didaktiska tilläggsmaterialet som skapas för att sprida ny forskning till skolsamfundet. Lyssna på vårt podcastavsnitt om du vill veta mer! 

Didaktiskt material: Blankett – Välkommen till vår skola!

Hela avhandlingen kan hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042931649

Den omdebatterade mofi-undervisningen – men vad anser själva mofi-lärarna om dess nuläge och framtid?

Nina Nyman

Den modersmålsinriktade lärokursen i finska har under de senaste åren varit mellan jämna mellanrum på tapeten eftersom den har väckt missnöje hos en del som har exempelvis kritiserat mofi-lärokursens uppdrag samt mofi-lärarnas kompetens. Även forskningsresultaten tyder på att det finns ett stort behov av utveckling och förtydligande av mofi-lärokursen. Mofi-lärare behöver mera enhetliga riktlinjer för vad som förväntas och hurdana arbetssätt mofi-undervisningen kräver. Således har jag i min magisteravhandling valt att analysera mofi-lärarnas inbandade gruppdiskussioner som är utförda under de virtuella kompetensutvecklingstillfällen inom kompetensutvecklingen “Reppu selkään ja menoksi – Mofi-polku kutsuu!”. Min avsikt är att få en insyn i mofi-lärarnas uppfattningar och erfarenheter – nu är det deras tur att bli hörda.

Didaktiskt material: Undervisningshelhet i mofi för åk 6

Vad är lättläst?

Julia Brännbacka

Forskning visat att behovet av lättlästa material har ökat och i dagens läge behöver ungefär 650 000 – 750 000 personer i Finland lättläst material. Detta kan bero på allt från läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och språkstörningar till att personen är nyfinländare och inte kan språket helt ännu. Är lättläst bara korta meningar och enkla ord eller behövs det mera för att ett material ska vara lättläst? Med detta i åtanke har jag analyserat läromedlet Zooma in på Samhällslära och fokuserat på texten, bilderna och layouten för att ta reda på vad lättläst är och om materialet är lättläst.

 

Didaktiskt material: Lättlästa läromedel

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101061464

 

Högstadieelevers upplevelser av den vegetariska skolmaten

Miia Seppi

I och med att befolkningsmängden ökat behöver vi också producera mer mat. Vi behöver också ställa högre krav på matens kvalité för att inte öka på miljöns belastning. Den vegetariska maten är både bättre för miljön, djuren och vår hälsa. Hur ska vi få eleverna att äta mer vegetariskt? Vilka problem anser eleverna det finns med den vegetariska skolmaten? För att kunna servera den vegetariska maten på ett lockande sätt åt eleverna behöver vi ha en förståelse för deras upplevelser och tankesätt. Till min avhandling har jag intervjuat nio högstadieelever från tre olika skolor i Österbotten för att få en insyn i deras upplevelser av den vegetariska skolmaten.

Didaktiskt material: Vegetarisk kost i huslig ekonomi

Hur är situationen för skolgångsbiträden i Svenskfinland?

Jonas Qvisén

Skolgångsbiträden är i dagens skola en viktig del i att elever får en bra skolgång och den hjälp de behöver. Resultat från enkäter åt lärare återkommer med jämna mellanrum. Men hur står det till med skolgångsbiträdena? Hur ser deras arbetssituation ut? Är de nöjda med sin lön? Känner de sig sedda, hörda och respekterade av övriga kollegiet? Dessa och många flera frågor tar jag reda på i min avhandling.

Didaktiskt material: Att arbeta tillsammans med skolgångsbiträdanden

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061647222

Hjälp eleverna att hjälpa naturen

Jeanette Björk

Du kan ge dina elever ett viktigt redskap för att skydda naturen – viljan att göra det. Vår vilja att skydda naturen har nämligen en stor betydelse för vår handlingsberedskap för det, och för naturvården, vars framgång till stor del beror på våra attityder till den. Men attityder påverkas ju inte i en handvändning. I min avhandling har jag därför undersökt vad som påverkar barns och ungas attityder till naturvård och hur deras attityder kan påverkas. Ta en titt på videopitchen och kompendiet som jag har gjort för tips på hur du kan hjälpa dina elever att hjälpa naturen!

Didaktiskt material: Lär känna och hjälp naturens mångfald_uppgifter

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022052538768

Hur stöda flickors skolgång?

Andrea Helmes

Pojkar och flickor i skolan, suck och stön – ett ämne som förmodligen väcker diverse känslor hos en och annan. Hur ser dock situationen ut inom könsgruppen – är detta inte ett mera obekant område? I min forskning vill jag undersöka hur lärare tycker att ojämlikheter mellan flickor syns i skolvardagen. Och hur är det med åtgärder – finns det något som kan göras?

Didaktiskt material: Manual

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022060845063

Andraklassare ger en bild av skrivande i ensamhet – oavsett skrivmiljö

Matilda Grönros

Jag har i min avhandling låtit andraklassare rita och berätta om var de skriver. Skrivmiljöer som andraklassare beskrivit i min studie är allt från skolmiljöer, hobbymiljöer till mentala miljöer, för att nämna några. Andraklassarna förknippar däremot också ensamhet med skrivmiljöerna, oberoende vilken sorts skrivmiljö det är. Detta går emot forskning som lyfter fram skrivsamtal och gemensamt skrivande som en av de främsta formerna av stöd för skrivande.

Didaktiskt material: Tilläggsmaterial – skapa tillsammans

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022060643519

Undervisningsmaterial i huslig ekonomi för årskurs 1-4

Mia Salminen

Huslig ekonomi är ett av det ämnen som utvecklarna av de lokala läroplanerna har möjlighet att ta med i planen för årskurs F–6 sedan Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 togs i bruk. Även om undervisningsämnet huslig ekonomi tillkommit i planen för de lägre årskurserna saknas undervisningsmaterial för att praktiskt kunna genomföra undervisningen. Ett undervisningsmaterial för ämnet är därför aktuellt. Men hur borde detta undervisningsmaterial vara uppbyggt för att gynna så väl läraren som eleven?

Didaktiskt material: Undervisningsmaterial i huslig ekonomi

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051635550

Idrottsutbrändhet – ett problem redan bland idrottande högstadieelever?

Kevin Sandell & Tiia Gustafsson

Ett flertal finländska toppidrottare har öppnat upp sig om utmaningar gällande dubbelkarriären, dvs. kombinationen av idrott och skola. Utmaningarna som dubbelkarriären medför har visat sig kunna leda till idrottsutbrändhet. Tidigare studier har kunnat påvisa att elever i gymnasiet som gör en dubbelkarriär kan riskera att bli idrottsutbrända. Frågan är ifall idrottsutbrändhet kan förekomma redan i högstadiet. Detta tar vi reda på i vår magisteravhandling.

Didaktiskt material: Idrottsutbrändhet poster

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042530308