Är stipendieutdelningen rättvis och jämlik?

Emelie Finneman

Stipendieutdelningen är en aktuell fråga som ofta diskuteras i samhället när vi närmar oss våravslutningen. Stipendiekulturen är en lång tradition som vi har i Finland och ändå saknas det några riktlinjer eller styrdokument kring stipendieförvaltningen. Skolan har utvecklats och därför behöver det också ske en utveckling i stipendiekulturen. Vid Vasa Övningsskola har man gjort en förändring kring stipendieförvaltningen men lärare nämner att det fortfarande finns utmaningar kring stipendieutdelningen.

Didaktiskt material: Diplom

Klasslärarens tankar om sitt välbefinnande i arbete

Oliwia Bäclund

Klasslärare kämpar runt om i skolorna med en känsla av att arbetsmängden ökar och att de inte riktigt hinner med allt som det förväntas av dem. I början av år 2022 gick flera lärare ut i strejk för att få sin röst hörd. Nu är det dags att lyfta fram hur klasslärare egentligen mår och hur de känner att de kan påverka sitt välbefinnande i arbete.

Didaktiskt material: Reflektionsblankett inför utvecklingssamtal

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023031632165

Programmering i undervisningen

Sebastian Ekroos

Programmering är något som i dagens undervisning är viktigt och mycket aktuellt för att hjälp eleverna i deras problemlösning, samarbeten och digitala kompetens. Men för att eleverna ska förstå programmering måste även lärarna göra det. Vet lärare i dagens skolor vad programmering är och är de tillräckligt bekväma att jobba med programmering för att på ett gynnsamt sätt undervisa eleverna? Finns det även saker som lärarna önskar sig så att de skulle känna sig mera bekväma att jobba med undervisning i programmering? Undersökningens resultat visar på att en stor del av lärarna har, åtminstone en basnivå för kunskapen kring vad programmering är. En stor del känner sig även osäkra och obekväma att jobba med programmering. Majoriteten av respondenterna lyfter även fram att de saknar resurser som skulle lyfta deras undervisning.

Didaktiskt material: Material att använda i undervisningen

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022120769873

Är klasslärarstuderanden beredda att använda sig av utomhuspedagogik i framtiden?

Sandra Hautasaari

Att spendera tid utomhus ger positiva följder på hälsan. Ett bra sätt för elever att få spendera mer tid utomhus är utomhuspedagogik. Detta är något som det pratas om allt mer idag, men vilka uppfattningar har klasslärarstuderande egentligen om utomhuspedagogik? Forskning har visat att uppfattningar och attityder mot utomhuspedagogik påverkas mycket av hurdan relation läraren har till naturen, vilka erfarenheter läraren har från sin egen skolgång och vad läraren har fått ta del av i sina studier. Med min studie ville jag ta reda på hurdana erfarenheter och uppfattningar klasslärarstuderande har och hur detta påverkar deras syn på undervisningsmetoden.

Didaktiskt material: Lektionsplan för utomhuspedagogik 2×45 minuter

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022112166382

Google kalender, mycket mera än bara ett schema

Jesper Kivikoski

Hur ändrar en digital kalender din vardag som lärare och skolan du arbetar i? Vilka möjligheter ger ett nytt arbetssätt? Jag undersökte hur en digital kalender kan förändra hur man ser på skolan som rum och hur ett nytt arbetssätt kan göra om din arbetsdag som lärare. Väckte jag ditt intresse? Ta del av min avhandling och video för att lära dig mera!

Didaktiskt material: Användarmanual för Google kalender

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021727689

Hur kan skolungdomsarbete se ut? Lärare och skolcoacher berättar deras upplevelser

Catharina Höglund

Det mångprofessionella och yrkesövergripande arbete i skolan är betydelsefullt. För att stärka det yrkesövergripande arbetet har det bildas en ny yrkesgrupp i skolan, skolcoach. Skolungdomsarbete har ökat i grundskolor under de senaste åren. Men vad vet vi egentligen om skolungdomsarbete? 

Eftersom det är nytt fenomen och det finns begränsat med forskning inom ämnet i Svenskfinland har jag undersökt hur skolungdomsarbete kan se ut i skolan. Lärare och skolcoacher berättar deras upplevelser om skolungdomsarbete. Lyssna på podcast avsnittet om du vill veta mera om skolungdomsarbete!

Didaktiskt material: Ett material för skolpersonal om skolungdomsarbete och skolcoachens möjliga arbetsuppgifter

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023031532010

Skolkriser nu och i framtiden

Simon Andersson

Covid-19 pandemin satte inte bara hela samhällen i kris utan påverkade även skolan. Vilka möjligheter har skolan att förebygga, hantera och utnyttja kriser? Vad tänker lärare om kriser i skolkontext och vilka är skolans framtida kriser?

Didaktiskt material: Material för skolpersonal om skolors utmaningar och förebyggande krisverksamhet

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121270587

 

Vilken kunskap kan nyutexaminerade lärare bidra med?

Alexandra Knuts & Ella Koskela

Vilken kunskap upplever lärarstuderande de kan bidra med som nya lärare? I vår avhandling undersökte vi vad lärarstuderande önskar sprida i det framtida yrket på basis av sin utbildning och magisteravhandling. Vi tog också reda på vilken typ av stöd de önskar få som nya lärare och hur de ser på det didaktiska tilläggsmaterialet som skapas för att sprida ny forskning till skolsamfundet. Lyssna på vårt podcastavsnitt om du vill veta mer! 

Didaktiskt material: Blankett – Välkommen till vår skola!

Hela avhandlingen kan hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042931649

Den omdebatterade mofi-undervisningen – men vad anser själva mofi-lärarna om dess nuläge och framtid?

Nina Nyman

Den modersmålsinriktade lärokursen i finska har under de senaste åren varit mellan jämna mellanrum på tapeten eftersom den har väckt missnöje hos en del som har exempelvis kritiserat mofi-lärokursens uppdrag samt mofi-lärarnas kompetens. Även forskningsresultaten tyder på att det finns ett stort behov av utveckling och förtydligande av mofi-lärokursen. Mofi-lärare behöver mera enhetliga riktlinjer för vad som förväntas och hurdana arbetssätt mofi-undervisningen kräver. Således har jag i min magisteravhandling valt att analysera mofi-lärarnas inbandade gruppdiskussioner som är utförda under de virtuella kompetensutvecklingstillfällen inom kompetensutvecklingen “Reppu selkään ja menoksi – Mofi-polku kutsuu!”. Min avsikt är att få en insyn i mofi-lärarnas uppfattningar och erfarenheter – nu är det deras tur att bli hörda.

Didaktiskt material: Undervisningshelhet i mofi för åk 6

Vad är lättläst?

Julia Brännbacka

Forskning visat att behovet av lättlästa material har ökat och i dagens läge behöver ungefär 650 000 – 750 000 personer i Finland lättläst material. Detta kan bero på allt från läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och språkstörningar till att personen är nyfinländare och inte kan språket helt ännu. Är lättläst bara korta meningar och enkla ord eller behövs det mera för att ett material ska vara lättläst? Med detta i åtanke har jag analyserat läromedlet Zooma in på Samhällslära och fokuserat på texten, bilderna och layouten för att ta reda på vad lättläst är och om materialet är lättläst.

 

Didaktiskt material: Lättlästa läromedel

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101061464