Föräldraengagemang i högstadieelevers skolgång och idrottsverksamhet

Camilla Nyman & Karoliina Leiponen

Hur engagerar du dig i ditt barns skolgång och idrottsverksamhet? På vilket sätt? Det finns olika sätt att engagera sig. Högstadieelever upplever att föräldrar är överlag engagerade men variation bland grupper finns. Genom att se på denna video får du se hur högstadieeleverna i idrottsklass och parallellklass upplever föräldraengagemanget.

Stödmaterial: Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i undervisningen

Melinda Enlund & Sandra Lind

Fysisk aktivitet under skoldagen har många positiva effekter på eleverna. Hälsan, de sociala relationerna och kognitiva funktioner gynnas när eleverna är aktiva. När fysisk aktivitet integreras i klassrumsundervisningen ökar elevernas on-task beteende och deras koncentration och inlärning förbättras. Men vad tycker elever i högstadiet och gymnasiet om fysisk aktivitet i klassrumsundervisningen? Tar den fysiska aktiviteten tid från viktigare saker eller är det ett positivt inslag i undervisningen?

Stödmaterial: Fysisk aktivitet i klassrumsundervisningen

Hela avhandlingen hittas här: https://www.doria.fi/handle/10024/177343

 

 

Vårdnadshavares delaktighet i barnets skolgång och lärande

Ville Arponen

De flesta vårdnadshavare vill vara delaktiga i sitt barns skolgång och lärande. Problemet är att samarbetet mellan hemmet och skolan lätt kan bli informationsutbyte, istället för en djupare dialog. För att öka vårdnadshavarnas delaktighet behöver skolan komma med nya former som försöker engagera alla vårdnadshavare oberoende av olika hemförhållanden. Målet med vårdnadshavarnas delaktigheten är att stöda eleverna i deras skolgång och i deras lärandet.

Stödmaterial: Delaktighetstrappan

Hela avhandlingen hittas här: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042222147

Läs- och skrivsvårigheter inom mofi-undervisningen

Beata Lehtonen

Alltfler elevavhopp från mofi till A-finska har börjat ske. Man diskuterar nu orsakerna till detta. Är det lärares kompetens, kravet på undervisningen som är för stort eller lärarens stöd som är bristfälligt? Hur är det med de elever som har läs-och skrivsvårigheter? Får de det stöd de behöver för att klara av undervisningens krav? Att lärare stöder elever med läs- och skrivsvårigheter är ytterst viktigt. Denna avhandling fokuserar på hur lärare och elever anser att man ska stöda elever med läs- och skrivsvårigheter inom mofi-undervisningen för att eleverna ska klara av den undervisning som de har rätt till att få.

Stödmaterial: Mofi undervisning

Språklandskap i en mångkulturell skola

Oskar Högström & Christopher Lindroos

I vår avhandling undersöker vi språklandskapet i en mångkulturell skola i Närpes. Med språklandskap menas de texter, bilder, talade och skrivna språk och det material som är representerat i skolans miljö. Med hjälp av fotografier från skolan, samt enkäter besvarade av eleverna i årskurs 6, analyserar och tolkar vi skolans språklandskap. Fokus har vi lagt på att ta reda på hur mycket mångkulturalitet och flerspråkighet syns i skolans språklandskap.

Stödmaterial: Flyer om flerspråkighet

Sömn och skärmtid

Inci Rotkirch

Sömn är ett grundläggande behov hos människan. Skärmtid kan ses som ett av den nutida människans grundbehov. Samtidigt visar forskning att vi människor sover allt mindre medan vår totala skärmtid kontinuerligt ökar. Hur ser då sömn- och skärmvanor ut hos gymnasieelever? Finns det samband mellan elevernas upplevelse av tillräcklig sömn och andelen skärmtid? Dessa är en del av de frågor som min avhandling söker svar på.

Stödmaterial: Sömn- och skärmtidsdagbok

Hela avhandlingen hittas här: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050625491

 

Mest fokus på klimatet!

Jessika Uljens

Finlandssvenska lärare i huslig ekonomi lägger mest fokus på klimatet när de undervisar om vegetarisk kost på huslig ekonomi. I undervisningen används mest Härkis, bönor, linser och kikärter eftersom det går lätt att förvara dem, eleverna gillar dem och de är lätta att variera. Lärare hämtar information om vegetarisk kost och vegetariska proteinprodukter från uppdaterade källor, exempelvis från nätet och sociala medier.

Stödmaterial: Vegetarisk källguide

Algebraiskt tänkande

Ellen Mattsson & Fanny Forsgård

Algebra är ett viktigt område i matematiken som präglar många yrkesgrupper. Matematikläroboken är en viktig läromedelsartefakt som har en stor roll i klasslärarens pedagogiska arbete i matematikundervisningen. Så hur tar den algebraiska progressionen sig uttryck i de vanligaste finlandssvenska matematikläroboksserierna ämnade för lågstadieelever? Och saknas det någon form av algebraiska uppgifter?

Stödmaterial: Formell ekvationslösning

Hela avhandlingen hittas här: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003178361