Arbetslivsinriktningar

En viktig del av utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi är arbetslivsorienteringen. Målet med arbetslivsorienteringen är att ge dig en konkret inblick i vad du som kulturvetare kan arbeta med i framtiden och hur arbetslivet kan se ut. Som arbetslivsinriktning kan du välja kulturledning, litterär produktion eller, om du går ämneslärarinriktningen, pedagogik.
Kulturledning och litterär produktion är nya inriktningar som ger viktiga redskap för arbetslivet, speciellt för dem som framöver vill jobba med skrivande i olika former eller inom t.ex. kulturorganisationer. De här inriktningarna kan kombineras med alla utbildningslinjens huvudämnen. Du som studerar på ämneslärarlinjen kan ha filosofi, historia, litteraturvetenskap eller religionsvetenskap.

Litterär produktion
Blocket Litterär produktion ger dig en arbetslivsorientering inom de genrer och medier där skrivande med utgångspunkt i humaniora står i centrum. Blocket innehåller både teoretiska delar och praktiska skrivövningar, men också gästföreläsningar och studiebesök som förbereder dig för steget från universitetet till arbetslivet. Du får grundläggande kunskaper om kultursektorns institutionella, ekonomiska och mediala förutsättningar.  Dessutom tillägnar du dig kunskaper om och utvecklar färdigheter i skönlitterärt skrivande (inklusive essäistisk), reportage och recensioner samt popularisering av forskning. Förutom att utveckla det egna skrivandet inom respektive genre, övar du upp förmågan att reflektera konstruktivt över egna och andras texter.

Kulturledning
I arbetslivsorienteringen om Kulturledning bekantar du dig med varierande processer inom arts management och kulturförvaltning. Blocket erbjuder en praktiskt orienterad komplettering till dina humanistiska ämneskunskaper och synliggör sådana kunskaper och färdigheter som behövs i arbetslivet inom lednings- och planeringsuppgifter med betoning på förutsättningarna inom ett föränderligt kulturfält. Du introduceras till det finländska kulturfältet och dess verksamhetsformer och du utvecklar dina färdigheter i analytiskt och kritiskt tänkande på vetenskaplig bas, får kunskaper om yrken och arbetsmarknader inom kulturbranschen och utvecklar din förmåga att planera verksamhet i olika former.

Pedagogik

Du som studerar enligt ämneslärarlinjen får grundläggande kunskaper i pedagogik för ämneslärare och utvecklar ditt pedagogiska tänkande. Studierna behandlar människans kognitiva, språkliga, sociala och emotionella utveckling och du förbereds för varierade människomöten i arbetslivet. I studierna ingår också en kortare praktikperiod där du får utveckla din lärarroll i verkligheten.


Röster från arbetslivet
Funderar du på vad kulturarbetare sysslar med i praktiken? Här får du en inblick i vad arbete inom kulturfältet kan innebära, vilka utmaningar som finns i arbetsbilden och vilken sorts människa man ska vara för att trivas.