Musik i den digitala vardagen

I delprojektet kartläggs finlandssvenskarnas musikvanor genom en frågeliststudie och efter det djupintervjuer. Personer med olika språkliga tillhörigheter studeras för att klargöra hur digitaliseringen påverkat deras musikaliska vardag samt hurudana kopplingar mellan musik och identitet det finns i dag.