Digitalisering och folkmusik

I delprojektet analyseras hur digitalteknologi påverkar arkivering, förmedling och skapande av folkmusik. Både professionella musiker och amatörmusiker tillfrågas genom frågelistor och intervjuer om sina värderingar i förhållande till folkmusiken, hur de arbetar och vilka förväntningar de har på samlingarna av folkmusik. Dessutom analyseras enskilda folkmusikers skapandeprocesser och inställning till teknologisk utveckling i en starkt traditionsbunden kultur.