Om projektet

Projektet utforskar digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik utgående från Finlands svenskspråkiga befolknings musikliv. Bakgrunden till projektet är de stora omvälvningar som bl.a. ljudprogramvara, ny hemstudioutrustning och Internet inneburit för lagring, förmedling och konsumtion av musik. Digitaliseringen har således också haft en stor betydelse för musikens roll i vardagen och för social tillhörighet. Samtidigt som äldre identitetskonstruktioner och smakkulturer omformats eller rentav splittrats, har nya sociala tillhörigheter skapats. Det är således aktuellt att analysera vilken betydelse digitaliseringen haft för minoriteters musikliv. Ämnet berör också i vidare bemärkelse centrala teman i postindustriella musikkulturer, ss nya konstnärliga uttryckssätt, tillgänglighet och kulturell demokratisering.

Forskningsprojektets huvudfråga är: Hur har digitaliseringen påverkat den svenskspråkiga minoritetens musikliv? Detta leder till följdfrågor som t.ex.: På vilket sätt och för vem är musiken tillgänglig i den digitaliserade miljön? Likaså är det väsentligt att fråga hurudana former av kreativitet och nya kulturuttryck utvecklingen lett till och vilka kulturella meningar som skapas och distribueras. I sista hand berör tematiken musikanvändarens agens och kulturella självbestämmande samt frågan om huruvida digitaliseringen stöder, sammanfaller eller motarbetar minoritetstillhörigheten.

Projektet utgår från tidigare musikindustriforskning, men utvecklar nya kulturanalytiska angreppssätt gällande kopplingarna mellan teknologi och musik. Digitaliseringen ses därmed som någonting mera än ett teknologideterministiskt element i en industriell produktions- och konsumtionskedja. Den är en integrerad del av alla de kulturella aktiviteter som berör musik.

Finlands svenskspråkiga befolkning utgör en intressant utgångspunkt för forskning i digitalisering. Befolkningsgruppens mångsidigt strukturerade musikliv erbjuder flera relevanta infallsvinklar på ämnet, inte minst med tanke på det finländska samhällets snabba postindustriella utveckling. Projektet kartlägger både förändringens allmänna drag och mera specifikt vem och vilka sektorer den påverkat inom minoriteten.

Analysen fördjupas i fem delstudier:

  1. Digitalisering och folkmusik
  2. Digital rekontextualisering inom populärmusik
  3. Konstmusik, digitalisering och minoritetstillhörighet
  4. Amatörmusicerandets digitala stigar
  5. Musik i den digitala vardagen