Amatörmusicerandets digitala stigar

Delprojektet utreder hur digitaliseringen inverkar på amatörmusicerandet och hur amatörmusikerna kommer in på olika sätt att musicera. Ämnet studeras med hjälp av frågelistor och fältarbete bland ett antal finlandssvenska ensembler, men också bland amatörmusiker utanför det organiserade finlandssvenska föreningslivet. På så sätt belyses hur man i amatörmusikerfältet i dag tacklar frågor om estetiska ambitioner och social sammanhållning.