Föreningens stadgar

FÖRENINGENS STADGAR

Namn: Vocalis vid Åbo Akademi rf

Hemort: Åbo

Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Registernummer: 201.479

Antecknats i registret: 19.08.2009

Denna kopia har givits: 16.02.2016

1 kap.

Allmänna stadgar

Föreningens namn är Vocalis vis Åbo Akademi. Dess hemort är Åbo. Föreningens språk är svenska.

Föreningen är en ämnesförening inom Åbo Akademis studentkår. Föreningens syfte är att verka som intresseorganisation för logopedistuderande vid Åbo Akadmei och främja sina medlemmars sammanhållning.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera möten av både bildande och sällskaplig natur, vid behov ordna exkursioner, bedriva publikationsverksamhet, gulnäbbsverksamhet, medverka i studentkårens verksamhet genom initiativ och ställningstaganden, samt samarbeta med andra studentföreningar.

Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår. På höstmötet som infaller inom tiden 1. november – 15. december fastställs verksamhetsplanen och budgeten för följande verksamhetsår.

2 kap.

Medlemmar

Föreningens medlemmar är ordinarie och stödande medlemmar. Ordinarie medlem är den som betalat medlemsavgiften, är inskriven vid Åbo Akademi och studerar enligt utbildningsprogrammet i logopedi. En ordinarie medlem har rösträtt vid föreningsmöten.

Personer som vill stöda föreningens syfte och verksamhet kan ansöka om att bli stödande medlem genom att av styrelsen skriftligen anhålla om medlemskap. Styrelsen fattar beslut om beviljande av medlemskap. En stödande medlem saknar rösträtt vid föreningsmöten.

Alla medlemmar ska årligen betala en på höstmötet fastställd medlemsagvift.

Medlem i föreningen äger rätt att när som helst genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande eller genom muntlig anmälan till föreningsmötesprotokoll utträda ur föreningen.

Har en medlem underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen eller på ett betydelsefullt sätt verkat mot föreningens intressen kan föreningen vid föreningsmöte besluta om att utesluta medlemmen ur föreningen.

3 kap.

Möten

Föreningens beslutanderätt utövas vid föreningsmöte, där minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar är närvarande. Föreningen sammanträder till höstmöte inom tiden 1. november – 15. december och vårmöte inom tiden 1. februari – 15. mars. Extra föreningsmöte kan sammankallas vid behov eller om minst en tiondel (1/10) av röstberättigade medlemmar därom skriftligen anhåller. Mötet bör hållas senast 30 dagar efter att detta krav framförts.

10§

Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid personval avgör emellertid lotten.

§11

Styrelsen ska sammankalla till föreningsmöte senast sju dagar före mötet genom anslag på föreningens anslagstavla och via e-post. Till kallellsen bör föredragningslista jämte nödvändiga handlingar bifogas.

12§

På höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden

– Val av ordförande för mötet
– Val av sekreterare för mötet
– Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
– Val av en verksamhetsgranskare samt en suppleant för följande verksamhetsår
– Val av ordförande för följande verksamhetsår
– Val av övriga styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår
– Verksamhetsplanen för följande verksamhetsår
– Budgeten för följande verksamhetsår
– Medlemsavgift för följande verksamhetsår
-Övriga ärenden

13§

På vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden

– Val av ordförande för mötet
– Val av sekreterare för mötet
– Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
– Uppläsande och godkännande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
– Uppläsande och godkännande av bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår
– Beviljande av ansvarsfrihet för avgångna styrelsen
– Övriga ärenden

4 kap.

Styrelse

14§

Föreningens styrelse väljs bland föreningens medlemmar för ett verksamhetsår i sänder. Styrelsen betsår av föreningens ordförande, viceordförande, skattmästare och sekreterare. Därtill kan noll till fyra (0-4) styrelsemedlemmar väljas. Styrelsen är beslutsförd då ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.

15§

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han/hon har förhinder på kallelse av vice ordförande, då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid personval avgör emellertid lotten.

16§

Avgår en medlem av styrelsen under pågående verksamhetsår kan föreningen i dennes ställe välja en annan för återstående tid.

17§

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av vice ordförande jämte en annan medlem av styrelsen.

18§

Styrelsen kan vid behov tillsätta övriga arbetsutskott.

5 kap.

Verksamhetsgranskning

20§

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

21§

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av verksamhetsgranskaren så snart bokslutet uppgjorts, dock senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetgranskaren ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka innan vårmötet.

6 kap.

Övriga stadganden

22§

Föreningen kan motta arv i form av egendom och kapital testamenterade till föreningen. Dessutom kan föreningen äga och förvalta lös och fast egendom. 

23§

Beslut om upptagande av lån i föreningens namn fattas av ett föreningsmöte med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande medlemmarna.

24§

Beslut om ändring av föreningens stagdor bör fattas av två på varandra följande föreningsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande medlemmarna. Stadgeändringen träder i kraft så snart den blivit införd i föreningsregistret.

25§

Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande föreningsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid föreningens upplösning tillfaller dess egendom och tillgodohavanden Åbo Akademis Studentkår.

26§

Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter att de införts i föreningsregistret.