Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Registrets namn

Vocalis vid Åbo Akademi ry:s medlemsförteckning

Registeransvarig

Namn: Vocalis vid Åbo Akademi rf.
Address: Fabriksgatan 2, 20500, Åbo
E-post: vocalis2abo.fi

 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Föreningens ordförande samt skattmästare. Nås t.ex. via föreningens e-post.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Medlemsförteckning av föreningens medlemmar enligt §11 i Föreningslagen.

Registrets datainnehåll

I registret registreras medlemmens fullständiga namn, hemort, året som medlemmen varit med i föreningen samt medlemmens själv angivna e-post.

Normala datakällor

Uppgifterna ges av medlemmarna själv via en anmälningsblankett vid registrering av medlemskap i föreningen.

Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare av uppgifter

Föreningens medlemmar ska på begäran ges tillfälle att ta del av de uppgifter som nämns i 1 mom. En medlem som visar att hans eller hennes fördel som föreningsmedlem kräver det har rätt att se också andra uppgifter som antecknats i förteckningen. Uppgifterna delges vid behov till föreningens styrelsemedlemmar för att dessa skall kunna utföra sina uppgifter.

Uppgifter utlämnas i regel inte till tredje parter.  Uppgifter kan utlämnas till t.ex. polisen med stöd av lagen.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna sparas i ett dokument på Vocalis vid Åbo Akademis elektroniska Åbo Akademi-hemområde, på universitets datorer.  Endast styrelsens ordförande och skattmästare har tillgång till uppgifterna och de är skyddade med lösenord.

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att be de personuppgiftsansvariga om åtkomst till sina personuppgifter, dvs. granska de uppgifter om den registrerade som lagrats i Vocalis vid Åbo Akademis medlemsförteckning. Begäran ska skickas in skriftligt till föreningens e-post.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva ändring eller avlägsning av uppgifter som Vocalis vid Åbo Akademi har lagrat om den registrerade. Begäran ska skickas in skriftligt till föreningens e-post.  Den registrerade ska i sin yrkan identifiera och motivera vilka uppgifter som ska ändras och vilka den registrerade anser de korrekta uppgifterna vara samt på vilket sätt ändringen ombeds ske.

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter. Ett besvär ska anföras hos tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi

Mera om dataskyddslagen finns att tillgå på sidan https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050