Tre positiva bilder av vårdsituationer

Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten hoivapalveluissa

Ikäihmisten hoivapalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisin palvelualue. Ikäihmisten palveluissa haasteet ovat suuria ja vaatimukset henkilöstölle korkeat, minkä johdosta henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat vaarassa.

Hoitohenkilöstön hyvinvointi ja muutosvalmius ovat perusedellytyksiä sille, että ikääntyvälle väestölle voidaan varmistaa hyvä ja turvallinen hoito.

HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG -hanke on tarjonnut asiantuntijaverkostonsa tuen ikäihmisten hoivaa tarjoaville työyhteisöille, kun tavoitteena on ollut:

  • kehittää työhyvinvointia omassa yksikössä uusien menetelmien avulla
  • parantaa henkilöstön kykyä hallita nykyajan muutoksista johtuvia haasteita
  • kehittää työprosesseja Lean- ja palvelumuotoilun menetelmien avulla
  • kehittää johtajuutta, joka edistää muutosvalmiutta ja työhyvinvointia

EU-rahoituksen johdosta osallistuminen on ollut organisaatioille maksutonta.

***

Välmående i arbetet och förändringsberedskap inom omsorgstjänster för äldre

Äldreomsorgen är den mest aktuella sektorn inom social- och hälsovården där utmaningarna är stora och kraven på personalen höga. Personalens ork och välmående är i riskzonen. Vårdpersonalens välmående och förändringsberedskap är en grundförutsättning för att bemästra den åldrande befolkningens behov av god och trygg vård.

Projektet HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG har erbjudit sitt expertnätverk till de arbetsgemenskaper inom äldreomsorgen som har velat ha stöd i att:

  • förbättra välmående i arbetet på den egna enheten med hjälp av nya metoder
  • förbättra personalens förmåga att bemästra dagens (förändrings)utmaningar
  • utveckla arbetsprocesser med hjälp av Lean- och tjänstedesignmetoder
  • utveckla ett ledarskap som främjar förändringsberedskap och arbetsvälmående

Deltagande i projektets verksamhet har varit kostnadsfritt tack vare EU-finansiering.


Korona-tiedote 

Hyvinvoiva hoiva -hanke toteuttaa face-to-face-hanketoiminnan ikäihmisten hoivayksiköissä korona-rajoituksia noudattaen. Työpajat ja koulutukset järjestetään sekä paikan päällä että etätoteutuksena. Esimiessparraukset ja -valmennukset pyritään mahdollisuuksien ja yksiköiden tarpeiden mukaan toteuttamaan etänä. 

 Corona-meddelande

Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg –projektet förverkligar face-to-face-projektverksamhet i äldreomsorgsenheterna i enlighet med rådande corona-restriktioner.  Workshopar och utbildningar kan arrangeras både på plats och per distans enligt överenskommelse. Förmanssparringar och –coaching förverkligar vi  i mån av möjlighet och enligt deltaganrnas behov per distans.