Save the date!

FFFF-projektets webbinariumserie våren 2021


Webbinarium 1 – Kvalitetsledning och arbete i förändring inom äldrevård och -omsorg, 21.4.2021 kl. 13.00-15.00

PROGRAM:
kl. 13.00–13.15 Presentation av projektet och dagen
Moderator: Regina Santamäki Fischer

kl. 13.15–13.45 Kvalitetsarbete – från ide till det konkreta
Heli Vaartio-Rajalin, biträdande professor i gerontologisk vård.

kl. 13.45–14.00 Diskussion

kl. 14.00–14.05 Bensträckare

kl. 14.05–14.50 Att leva i förändring
Victoria Grönlund, Mehiläinen företagspsykolog.

kl. 14.50–15.00 Diskussion och Avslut

Programmet för dagen hittas här: PROGRAM 21.4.2021

Anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 14.4.2021

Välkommen med!


Webbinarium 2 – Språk som centralt verktyg inom vård- och omsorgsarbete 28.4 kl.13.00-15.00

PROGRAM:
kl. 13.00–13.15 Inledning
Lotta Forsman (Moderator) & Fredrica Nyqvist

kl. 13.15–13.45 Den flerspråkiga äldreomsorgen– möjligheter och utmaningar 
Gunilla Jansson, professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

kl. 13.45–13.50 Bensträckare

kl. 13.50–14.20 Minnessjukdomar, språk och kommunikation
Camilla Lindholm, professor, Fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskaper, Tammerfors universitet.

kl. 14.20–14.30 Bensträckare och tid att ställa frågor i chatten

14.30-15.00 Paneldiskussion och avslut
Gunilla Jansson, Camilla Lindholm, Siv Björklund och Fredrica Nyqvist

Programmet för dagen hittas här: PROGRAM 28.4.2021

Anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 21.4.2021

Välkommen med!


Webbinarium 3 – Co-Creating Welfare Tech supporting Our Future 21.5 kl.10.00-11.30

Mer information här:

Anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 14.5.2021

Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering

”Digitalisering pågår inom alla sektorer i samhället och industrin genomgår just nu en digital transformation som gör att vikten av IT-kompetenser ökar. Åbo Akademi satsar på att erbjuda både fortbildande och fördjupade studier inom informationsteknologi för att svara på dessa behov.”

Texten ovan är tagen från en artikel som ingick i CLL:s nyhetsbrev (1/2021) med rubriken ”Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer”. I artikeln framkommer Åbo Akademis satsning av kompetenshöjning hos såväl personal inom IT, som inom social- och hälsovården. Här finns även intervjuer med fem personer som på olika sätt är kopplade till samhällsutvecklingen inom arbetsmarknad, digitalisering och utbildning.

Läs hela artikeln här: Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer | Åbo Akademi (abo.fi)

Språk som centralt verktyg i vård och omsorgsarbete

Du som arbetar inom vården, vill klientens bästa och vet att en god och fungerande personcentrerad vård tar språkliga och kulturella skillnader i beaktande. Du vill kanske veta mer om språkliga och kulturella aspekter inom vård- och omsorgsarbete? Kom med på kurs och skapa ännu bättre vårdmöten!

I vården är det viktigare än inom många andra områden med fungerande kommunikation och gott bemötande. Med visad välvilja och empati kan man komma långt trots att det finns brister både vad gäller gemensamt språk och kulturell kunskap, men vi vill säkert alla nå längre än så.

I höst har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om språkets och kulturens centrala roll för vårdande, ett stort men intressant kunskapsfält! Kursen heter Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv (5 sp) och startar i slutet av september. Undervisningsspråket är svenska, med språkstöd på finska och engelska enligt behov.

Vad kan hända om kommunikationen i vården brister? Det är exempelvis vanligt att vårdgivare tar fler prover och gör fler undersökningar då kommunikationen inte löper tillräckligt. Missförstånd och misskommunikation kan i värsta fall leda till feldiagnoser eller att patienter inte förstår direktiv för behandling, t.ex. hur mediciner ska tas, med potentiellt livshotande konsekvenser. Förutom ökat lidande för redan utsatta människor leder feldiagnostik och felbehandling lätt till komplikationer, förlängda sjukhusvistelser och återinläggningar, med ökade kostnader som följd.

Mer allmänt upplevs bristfällig interaktion i vårdsituationer ofta som dåligt bemötande och kan leda till att man som vårdtagare känner sig nedvärderad. Misskommunikationen kan då också bottna i olika syn på vård och vårdrelaterade traditioner som vi tar för givna i våra egna bekanta sammanhang. Detta kan i sin tur också ha negativa effekter på måendet och kan i värsta fall leda till att man drar sig för att söka sig till vården på nytt.

Under kursen ser vi på två- och flerspråkighet i samhälle, i organisationer och på individnivå. Det handlar om olika språks samverkan och användningsmöjligheter, exempelvis strategier för att främja två- och flerspråkighet på arbetsplatsen och strategier för bemötande trots att gemensamt språk saknas. Till detta relateras centrala aspekter kring sjukdom, åldrande och språk med konsekvenser i synnerhet för äldrevårdsarbetet.

Direkt kopplat till det språkliga är förstås det som rör interkulturellt vårdande och vikten av ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet. Vi öppnar genom konkreta exempel upp om hur värderingar, attityder, seder och bruk som man inte känner till eller som tas för givna kan orsaka misskommunikation i mångkulturella möten.

Här är det förgivettagna något av ett nyckelord – vi behöver helt enkelt vara medvetna om att det som man själv tror är sunt förnuft kan ses väldigt olika av andra. Samtidigt får vi inte heller skapa stereotypa föreställningar om andra. Kanske vi behöver fler kulturtolkar som förbereder inför vårdmöten och bidrar till ökad trygghet för alla parter, exempelvis genom att ta reda på klienters behov och förklara hur vården fungerar?

Kom med på kurs vid Åbo Akademi i Vasa hösten 2020 för att skapa ännu bättre vårdmöten i praktiken!

Anmäl dig senast 2.9.2020 HÄR.

Välkommen!


Kieli keskeisenä välineenä hoito- ja hoivatyössä

Sinä, joka olet töissä hoiva-alalla ja haluat asiakkaasi parasta ja tiedät että hyvin toimiva asiakaslähtöinen hoivatyö huomio kielellisiä- ja kulttuurisia eroja. Sinulle, joka tahdot tietää enemmän kielen ja kulttuurin merkitysestä hoito- ja hoivatyössä: tule mukaan koulutukseen, jonka avulla luot vieläkin parempia hoivakohtaamisia!

Hoito-alalla, enemmän kuin monilla muilla aloilla, toimiva vuorovaikutus ja hyvä kohtaaminen korostuu. Hyväntahtoisuudella ja empatialla voi päästä pitkälle, vaikka yhteisessä kielessä ja kulttuuritiedossa on puutteita, toivovat useammat meistä vuorovaikutukselta enemmän.

Syksyllä sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi kielen- ja kulttuurin keskeisestä merkityksestä hoivatyössä, merkittävästä mutta myös kasvavasta osaamisalueesta! Kurssi Monikielisyys yhteiskunnassa ja työelämässä – hoito ja hoivatyössä alkaa 23.9.2020. Kurssin opetuskielinä ovat ruotsi, suomi ja englanti tarpeiden mukaan.

Mitä voi tapahtua, jos vuorovaikutuksessa terveydenhuollossa on puutteita? On huomattu esimerkiksi, että hoitajien ottamien näytteiden ja tutkimuksien määrät kasvavat puutteellisen vuorovaikutuksen seurauksena. Pahimmassa tapauksessa väärinkäsitykset ja viestintävaikeudet voivat johtaa virheellisiin diagnooseihin, siihen että, potilaat eivät ymmärrä hoito ohjeita, esim. miten lääkitystä tulisi ottaa, jolla voi olla hengenvaaralliset seuraukset. Sen lisäksi, että jo valmiiksi heikossa asemassa olevien ihmisten kärsimys lisääntyy, väärät diagnoosit ja hoitovirheet johtavat helposti komplikaatioihin, pitkittyneisiin sairaalajaksoihin, joista seuraa myös kasvavia kustannuksia.

Yleisesti ottaen, riittämätön vuorovaikutus hoitotilanteissa koetaan usein huonona kohtaamisena, jonka seurauksena hoidonsaaja voi kokea tulleensa aliarvioiduksi. Vaikeudet vuorovaikutuksessa voivat myös pohjautua näkemyksiin hoidosta ja hoitoon liittyvistä perinteistä, joita pidämme itsestäänselvyytenä meille tutussa ympäristössä. Tällä voi puolestaan olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, ettei myöhemmin hakeuduta hoitoon.

Kurssin aikana tarkastellaan kaksi- ja monikielisyyttä yhteiskunnassa, organisaatioissa ja yksilötasolla. Kurssi käsittelee eri kielten yhteistoimivuutta ja käyttömahdollisuuksia, kuten kaksi- ja monikielisyyden edistämisen strategioita työpaikalla, erityisesti vanhustenhuollossa sekä kohtaamiseen liittyviä strategioita, kun vuorovaikutuksessa olevilta puutuu yhteinen kieli.

Kurssin sisällössä korostuu lisäksi kulttuurienvälinen hoito- ja hoivatyö sekä kulttuurisensitiivisen lähestymistavan merkitys työssä. Konkreettisten esimerkkien avulla avaamme, miten arvot, asenteet, perinteet ja tavat, joita emme tunne voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä monikulttuurisissa kohtaamisissa. Näissä tilanteissa järkevänä ja itsestäänselvyytenä pidetty toimintatapa voidaan nähdä hyvin eri tavalla. Samanaikaisesti emme saisi luoda stereotyyppisiä käsityksiä muista. Ehkä tarvitsemme enemmän kulttuuritulkkeja, jotka valmistavat meidät hoivakohtaamisiin ja edistävät turvallisuutta kaikkien osalta, esimerkiksi selvittämällä asiakkaan tarpeet ja kertomalla miten hoito tullaan toteuttamaan.

Tule mukaan kurssille Vaasassa, Åbo Akademi luomaan vieläkin parempia hoivakohtaamisia!

Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.2020 TÄSTÄ.

Tervetuloa!


Language – an important tool in Healthcare.
Would you like to know more about language and cultural aspects within healthcare professions? Join us and work towards creating even better care situations!

In healthcare, it is more important than in many other areas of work to have functioning communication and positive interaction. Through goodwill and empathy, we can go a long way despite differing language skills and cultural insights, but we all want to reach further. As a healthcare employee, you have the client’s best interest at heart and know that good and functioning person-centered care takes into account linguistic and cultural differences.

This coming fall, you have the opportunity to deepen your knowledge of the central role of language and culture in healthcare and caring, a large but interesting field. Join the course to help create even better care situations!

What happens if communication fails in care situations? It is common for healthcare providers to take more tests and do more examinations when there is a lack in communication. Misunderstanding and miscommunication can lead to misdiagnosis or patients failing to understand treatment guidelines, e.g. how to take medication, with potentially life-threatening consequences.

In addition to increasing the suffering for already vulnerable people, possible misdiagnosis and malpractice will easily lead to complications, extended hospital stays and re-admissions, with increased costs as a result. Inadequate interaction in care situations may leave the client with an uneasy feeling, even a sense of degradation, which in turn can have negative effects on a person’s health, even leading to a reluctance to seek treatment again.

During the course we look at bilingualism and multilingualism in organizations, the collaboration and use of different languages, as well as issues related to illness, aging and language. We also discuss how values, attitudes, customs and practices that are taken for granted within our own group, can easily cause miscommunication in multicultural encounters.

A key when it comes to cultural differences is often what we take for granted – we simply need to be aware of the fact that what I see as common sense can be viewed very differently by others. But stereotyping others is not the solution, either. Maybe we need more cultural interpreters who prepare for healthcare situations and contribute to an increased sense of security for all parties, for example by finding out about clients’ needs and explaining how care works in our context. Such solutions are part of what we take a look at during the course.

Other aspects that will be highlighted include the importance of an intercultural approach in the profession and strategies for interaction despite the lack of a common language. We also look more closely at various ways of promoting bilingualism and multilingualism in the organization, for example during meetings.

The course takes place at Åbo Akademi, Vaasa. Register HERE, deadline 2.9.2020.

WARMLY WELCOME!

FFFF-projektet: Vägen till kontinuerligt och livslångt lärande

Nyckelkompetenserna till framtida framgång
Kontinuerligt lärande blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i. Europakommissionen har uppdaterat de nyckelkompetenser som antas leda till framtida framgång i arbets- och samhällslivet (1) (Future of learning Package, 2017). Kommissionen ger rekommendationer för livslångt, flexibelt lärande och kvalitativ utbildning där digitaliseringen löper som en röd tråd genom lärandet. Utgående från dessa rekommendationer har Åbo Akademi utarbetat FFFF-projektets grund och målsättningar.

Åbo Akademi har fått finansiering för att genomföra FFFF-projektet från Undervisnings- och kulturministeriet, för perioden 2019-2020. Projektets syfte är att verka för kontinuerligt lärande i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering. Projektet är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande.

Åbo Akademi har tagit fasta på vad arbetslivet behöver för att få bukt med den skriande bristen på högskoleutbildad arbetskraft bland annat inom social- och hälsovårdssektorn. I projektet planeras och utvecklas en ny samarbets- och verksamhetsmodell, som ger möjlighet för personal inom social- och hälsovårdssektorerna och IT att utveckla sin kompetens.

En kompetens som svarar mot nya krav härstammande från nya serviceformer och arbetssätt, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga och teknologiska förändringar. Utbildningshelheterna ska även möjliggöra en balans mellan arbete och kontinuerligt lärande, parallellt med att statusen höjs inom branschen.

”Åbo Akademi erbjuder därmed en flexibel och flerspråkig utbildning, för att skapa en beredskap att möta förändring i arbetslivet.” 

Utbildningsmoduler
För att kunna öka kompetensen inom arbetslivet behöver individen beredskap att möta förändringar i arbetslivet, träning i att formulera och lösa problem samt kunskaper och färdigheter baserade på en stabil vetenskaplig grund.

Genom flexibla utbildningsmoduler skapar modellen en helhet som svarar med identifierade kompetensbehov mot forskningsbaserad kunskap. Inom området social- och hälsovård erbjuds utbildningsmoduler gällande kvalitetsledning inom äldreomsorg (20 sp) och välfärdsteknologi (20 sp) samt språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete (10sp). Inom IT-området erbjuds grundstudier i digitala kompetenser för personal inom social- och hälsovården (30 sp) samt fördjupade kurser för ingenjörer (60 sp).

I framtiden kommer vården att bli mer flexibel på grund av att invånarnas vårdkrav höjs. Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär att färre personer i arbetsför ålder ska klara av att möta ett ökat vårdbehov. Detta kommer innebära att vården kommer ställas inför utmanande tider där professionellt ledarskap inom äldrevård och –omsorg samt välfärdsteknologi har en mycket viktig roll inom vården. Åbo Akademi erbjuder därmed en flexibel och flerspråkig utbildning, för att skapa en beredskap att möta förändring i arbetslivet.

Språkstöd
Flerspråkigheten är betydelsefull i utvecklandet av undervisningen med tanke på en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. I projektet erbjuds flerspråkiga utbildningsmoduler inom social- och hälsovårdsområdet med anledning av vårt mångspråkiga, mångkulturella och internationella landskap. Undervisningen sker på vuxenstuderandes modersmål (finska, svenska, engelska) och under utbildningens gång handleds vuxenstuderanden med hjälp av språkstöd gällande språkrelaterade frågor.

Flexibel undervisning
Det finns goda möjligheter till kontinuerligt lärande med hjälp av ändamålsenliga redskap. För att göra undervisningen mera flexibel har vuxenstuderandena haft möjlighet att delta i föreläsningarna på distans via Zoom-uppkoppling. Föreläsningar har vid vissa tillfällen filmats för att vuxenstuderandena ska kunna se på föreläsningarna i efterhand när det passat dem. Utbildningshelheten har lockat studeranden från ett vidsträckt område bland annat Österbotten, Åbo, Helsingfors och Åland. Distansstudier har även gjort att det finns en möjlighet att kombinera studier med heltidsjobb.

”Vuxenstuderandena lär sig mer om de senaste globala trenderna inom området och om framtidens vård.” 

Kvalitetsledning inom äldrevård och –omsorg (20sp)
Kvalitetsledning inom äldrevård och –omsorg är en av de satsningar som erbjuds i Vasa. Utbildningshelheten ger kompetens för kvalitetskontroll och -uppföljning i offentliga, privata och tredje sektorns äldrevårdsenheter. I fortbildningen behandlas aktuell lagstiftning samt olika kvalitetsindikatorer och -register gällande äldrevård och -omsorg. Utbildningshelheten fokuserar på personcentrerad vård, professionell kompetens, bemötande, värdegrund och etik. Vuxenstuderandena lär sig kommunikation i team och mellan organisationer samt dokumentation och vårdplanering.

Kvalitetsledning.
Regina Santamäki Fischer, Akademilektor, enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Välfärdsteknologin (20sp)
Välfärdsteknologin inom vården är en annan satsning inom projektet och som hålls i Vasa. Syftet med fortbildningskurserna i välfärdsteknologi är att höja kunskapen, beredskapen och förståelsen för digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom social- och hälsovården.

I fortbildningen presenterades nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär. Utbildningshelheten fokuserar bland annat på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I fortbildningen behandlas också ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv. Vuxenstuderandena lär sig mer om de senaste globala trenderna inom området och om framtidens vård.

Välfärdsteknologi.
Till vänster är Malin Andtfolk, doktorand på enheten för Vårdvetenskap, Åbo Akademi och till höger är Linda Nyholm, Docent i vårdvetenskap, universitetslärare, enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Marina Kinnunen: Vi får aldrig glömma anledningen till varför vi är här

Marina Kinnunen

Marina Kinnunen: Vi får aldrig glömma anledningen
till varför vi är här

Hon drivs av förändring och utveckling. Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, är här för att skapa framtidens social- och hälsovårdssektor.
– I tiderna valde jag sjukskötaryrket eftersom jag helt enkelt ville hjälpa till. Jag ville göra nytta och ha en bra känsla när jag gick hem för dagen. I dag kan jag ibland längta efter just den känslan.

Så säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

– Men däremot tror jag ju också att jag på min nuvarande position kan jobba bakom, stödja och göra det möjligt för vårdpersonalen att göra det bästa av sitt jobb. Vi ska alltid komma ihåg varför vi är här, och det är i samtliga fall för patientens bästa.

Kinnunen avlade sin magistersexamen vid Vasa universitet och senare också sin doktorsexamen inom temat patientsäkerhet.

Hon säger sig sporras av utveckling – i alla lägen och på olika nivåer. Hon har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom sjukvårdsdistriktet och har provat på olika positioner genom åren. Gemensamt för alla skeden har varit en strävan framåt.

Arbetskraftsbristen allt mer akut
Personalbristen är påtaglig i hela social- och hälsovårdssektorn. Det blir allt svårare att rekrytera. Enligt Kinnunen pratar vi för lite om den här problematiken samt hur vi ibland också måste prioritera för att klarar av den mest akuta verksamheten.

– Sommaren var ett bra exempel. Ibland blir det omöjligt att pussla. Då var vi helt enkelt tvungna att stänga vissa avdelningar för att klara av att hålla upp de mera akuta verksamhetspunkterna som till exempel jouren.

Här ser Kinnunen att behovet av ett gemensamt social- och hälsovårdsområde blir allt tydligare.

– Behovet av service minskar inte – tvärtom. Och nu har också kommunerna inom sjukvårdsdistriktet fått en officiell förfrågan om deras syn på gemensamt område. Senast 17.12.2019 vet sjukvårdsdistriktet hur kommunerna ställer sig till frågan om gemensamt område.

– Det är i regel alltid bättre med frivillighet istället för tvång. Och visst skulle det lätta att ha alla funktioner mera samlade än vi har just nu. Vi måste hitta nya sätt att fungera där mellanstegen lämnas bort. Det blir enklare när man samlar primärvården, specialsjukvården och socialvård inom samma helhet.

Karriär och kompetens
Marina Kinnunen, som själv framhåller utveckling, är tydlig när det gäller bristen på arbetskraft. Det är viktigt att bygga på sin kompetens framåt. Nya generationer kräver också nya former av rekrytering.

– Där behöver vi lyfta fram personalens utveckling och kanske också villkor. Det måste vi arbetsgivare komma ihåg att ta i beaktande. Vi borde höja och synliggöra sjukskötarnas möjligheter till karriär. Här borde vi framåt se på de olika stegen vi har för individuell utveckling inom yrket och våga uppmuntra!

– Samma gäller förstås lönerna som tydligare borde kopplas ihop med nya poster och ansvar samt kompetensombesörjning. Man ska ha möjligheter och förutsättningar att göra sitt jobb bra, det betyder att vi måste se på både omgivningen, lönen och den personliga utvecklingen. Vi behöver förstå hur nya generationer tänker.

Agera mera
I synen på det vardagliga arbetet är Kinnunens budskap väldigt klart. Vi borde kunna agera mera när det kommer till säkerhet och trygghet. Den nya regeringen har goda planer framåt, men där måste man se till helheten istället för att enbart koncentrera sig på vissa frågor. Den vägen tror hon att resultatet blir hållbart.

– Vi måste jobba ännu mera målmedvetet med kvaliteten. Vårt yrke får inte bli rutin. Alla är unika och ska behandlas så! Det är stora saker, beslut och känslor som finns hos våra patienter. Vi måste alltid koncentrera oss på det viktigaste: anledningen till varför vi är här.


Hur gör vi Finland till en föregångare inom social- och hälsovård?

Åbo Akademi främjar kontinuerligt lärande och erbjuder kompetensutveckling för personal inom social- och hälsovårdssektorn. Kom med och utveckla din kompetens för att svara mot nya krav på nya serviceformer och arbetssätt, kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga förändringar.

Åbo Akademi arrangerar kompetenshöjande kurshelheter inom välfärdsteknologi, kvalitetsledning och språket som ett centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete. Kurserna ordnas i Vasa 2019–2020.
Här kan du läsa mera.

 


Marina Kinnunen: Emme saa unohtaa miksi olemme

täällä

Voimaa muutoksesta ja kehityksestä – Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen on täällä luodakseen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyssektorin.

– Valitsin aikanaan sairaanhoitajan ammatin siksi, että yksinkertaisesti halusin auttaa ihmisiä. Halusin tehdä jotain tarpeellista ja tuntea tehneeni hyvää työtä, kun palasin illalla kotiin. Nykyisin kaipaan sitä tunnetta aina välillä.

Näin sanoo Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja.

– Uskon kuitenkin, että nykyisessä asemassani voin tehdä työtä taustalla, tukea ja mahdollistaa sen, että hoitohenkilökunta voi tehdä parhaansa työssään. Meidän jokaisen tulee muistaa, miksi olemme täällä: toimimassa potilaan parhaaksi.

Kinnunen valmistui maisteriksi Vaasan yliopistosta ja väitteli myöhemmin tohtoriksi aiheenaan potilasturvallisuus.

Hän kertoo saavansa motivaationsa kehityksestä – kaikissa tilanteissa ja kaikilla tasoilla. Kinnunen on tehnyt koko työuransa sairaanhoitopiirin palveluksessa ja on kokeillut vuosien aikana eri tehtäviä. Yhteistä kaikille vaiheille on ollut juuri pyrkimys eteenpäin.

Työvoimapula on entistäkin akuutimpi
Pula henkilöstöstä koko sosiaali- ja terveyssektorilla on ilmeinen. Rekrytointi on yhä haastavampaa. Kinnusen mukaan tämä problematiikka näkyy keskusteluissa aivan liian vähän, samoin kuin se, että välillä on pakko priorisoida selviytyäkseen kaikkein kiireellisimmästä toiminnasta.

– Kesä oli hyvä esimerkki. Välillä palapelin kokoaminen oli aivan mahdotonta. Silloin ainoaksi mahdollisuudeksemme jäi sulkea joitakin osastoja, että selviäisimme akuutimpien toimintojen, kuten päivystyksen, tarjoamisesta.

Tämän takia Kinnunen katsoo, että tarve yhteiselle sosiaali- ja terveydenhoitoalueelle tulee yhä selkeämmin esille.

– Palvelun tarve ei tule laskemaan, päinvastoin. Sairaanhoitopiirin kunnille on lähetetty virallinen kysymys siitä, millainen näkemys heillä on yhteisestä alueesta. Viimeistään 17.12.2019 sairaanhoitopiiri saa tietää, miten kunnat suhtautuvat yhteisen alueen muodostamiseen.

– Vapaaehtoinen yhteistyö on luonnollisesti aina parempi vaihtoehto, kuin pakko. On selvää, että toimintojen keskittäminen nykyistä enemmän helpottaisi työtämme. Meidän on löydettävä uusia tapoja toimia, kun eri asteita jää pois. Kun perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto hoidetaan saman yksikön sisällä, asioista tulee yksinkertaisempia.

Ura ja ammattitaito
Kehitystä korostava Marina Kinnunen on varmaa asiastaan, kun puhuu työvoimapulasta. Oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. Uudet sukupolvet vaativat myös uudenlaisia rekrytointitapoja.

– On nostettava esiin henkilökunnan mahdollisuuksia kehittymiseen ja mahdollisesti myös työolosuhteita. Se tulee työnantajan pitää mielessä. Meidän tulisi parantaa – ja tehdä näkyvämmäksi – sairaanhoitajien mahdollisuuksia edetä urallaan. Edelleen tulisi katsoa millaisia eri mahdollisuuksia meillä on henkilökohtaiselle kehittymiselle ammatissa, sekä uskaltaa kannustaa siihen!

– Sama koskee tietenkin myös palkkoja, jotka pitäisi liittää uusiin toimiin ja vastuisiin sekä ammattitaidon kehittämiseen. On oltava mahdollisuus ja edellytykset tehdä työnsä hyvin, ja se tarkoittaa, että meidän on tarkasteltava sekä työympäristöä, palkkaa, että mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kehitykselle. Meidän on ymmärrettävä, miten uudet sukupolvet ajattelevat.

Tee enemmän
Arjen työn kohdalla Kinnusen viesti on selvä. Turvallisuuden eteen on tehtävä enemmän töitä. Uudella hallituksella on hyviä suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mutta on tärkeää muistaa tarkastella kokonaisuutta yksittäisiin kysymyksiin keskittymisen sijaan. Siten Kinnusen mukaan saavutetaan kestävä tulos.

– Meidän on työskenneltävä entistäkin tavoitteellisemmi laadun parantamisen eteen. Työmme ei ole pelkkää rutiinia. Jokainen on oma yksilönsä, ja heitä tulee kohdella niin! Potilaillemme päätökset ja tunteet ovat suuria asioita. Meidän on aina keskityttävä tärkeimpään: siihen, miksi olemme täällä.


Miten teemme Suomesta sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijän?

Åbo Akademi edistää jatkuvaa oppimista ja tarjoaa sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstölle kehittämiskoulutuksia . Tule mukaan kehittämään ammattitaitoasi pystyäksesi entistä paremmin vastaamaan uusiin vaatimuksiin palvelumuodoista ja työtavoista, laatujohtamisesta vanhustenhoidossa ja -hoivassa, digitalisaatiosta, monikielisyydestä ja muista yhteiskunnan muutoksista.

Åbo Akademi tarjoaa ammattitaitoa kehittäviä koulutuskokonaisuuksia hoitoteknologiassa, laatujohtamisessa ja kielen merkityksellä keskeisenä työkaluna hoito- ja hoivatyössä. Koulutukset järjestetään Vaasassa 2019-2020.

Lue lisää täältä.

Stefan Wentjärvi: Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen.

Stefan Wentjärvi

Stefan Wentjärvi: Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en
viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen

Han har en vision om att bolagets 260 enhetschefer ska vara verksamhetens trygga grund. Esperi Cares vd Stefan Wentjärvi ser att utbildning och fortbildning ska leda företaget in i framtiden.

– Jag är helt övertygad om att enhetschefernas roller är helt centrala på arbetsplatser inom social- och hälsovårdssektorn. Inom Esperi Care har vi haft en stor omsättning på just enhetschefer. Det vill vi nu försöka åtgärda, säger vd Stefan Wentjärvi.

Vårdbolaget Esperi Care omsätter i dag 270 miljoner euro. Med närmare 6000 anställda och 290 enheter i Finland har expanderingen varit snabb. Utmaningen har varit att bygga en stabil företagskulturen när tillväxten har varit kraftig.

– En företagskulturen är inget som kommer av sig självt. I synnerhet när vi inom Esperi Care har köpt upp många mindre bolag. Den måste man bygga medvetet och det tar sin tid.

När missförhållanden inom vården blev nyhetsrubriker i januari 2019 föreslog regeringspartierna en lagstadgad personaldimensionering på 0,7 vårdare per klient. Samtidigt kom också Wentjärvi, med en bakgrund på Blue1 och Doctagon, in som vd på bolaget.

– Med min bakgrund inom flygbranschen faller kvalitets- och säkerhetsaspekten väldigt naturligt. I min tidigare roll som chef på ett flygbolag var det en självklar sak att aldrig anklaga eller peka ut någon för ett misslyckande. Istället ville vi reda ut orsakerna bakom händelser och förbättra. Det var alltid målsättningen. Så vill jag också göra nu.

– I vårdbranschen råder många gånger ett anklagande klimat. Som chef och ledare inom den här branschen behöver du lyssna, stödja och se till att orsakerna bakom misslyckanden blir klarlagda. Men jag tror också på att processen ska bära upp en svag medarbetare.

Wentjärvi ser att allt pekar på att den privata sidan kommer att öka inom social- och hälsovårdssektorn.

– En del av utmaningen framåt är också att vi har mycket investerat i fastigheter. Det styr många gånger våra beslut, trots att det inte är där vår kärna ligger. Vi ska istället investera i innehåll och i tid. Samtidigt behöver vi också definiera hurudan vårdkvalitet viska ha – och framför allt: vad får vården kosta?

Bristen på arbetskraft inom vårdsektorn är påtaglig i hela landet.

– Också här vill jag lyfta fram enhetschefernas nyckelroll. Ledarskapet är avgörande när många väljer sin arbetsplats. En fungerande enhet med en bra chef har lättare att rekrytera. Vi tror på utbildning och coaching för våra ledare och medarbetare. Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen.

– Vi har haft en årlig omsättning på 40 % på våra enhetschefer. Just nu undersöker vi möjligheterna för specifika utbildningsprogram för dem. En god ledare behöver lyssna, ha en stark kommunikationsförmåga och hålla en konsekvent linje. Det är inte lätt att vara enhetschef, men vi vill stärka dem i sin roll. Förhoppningsvis ska vi ta fram en riksomfattande utbildning inom kort.


Hur gör vi Finland till en föregångare inom social- och hälsovård?

Åbo Akademi främjar kontinuerligt lärande och erbjuder kompetensutveckling för personal inom social- och hälsovårdssektorn. Kom med och utveckla din kompetens för att svara mot nya krav på nya serviceformer och arbetssätt, kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga förändringar.

Åbo Akademi arrangerar kompetenshöjande kurshelheter inom välfärdsteknologi, kvalitetsledning och språket som ett centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete. Kurserna ordnas i Vasa 2019–2020.

Här kan du läsa mera.