Marina Kinnunen: Vi får aldrig glömma anledningen till varför vi är här

Marina Kinnunen

Marina Kinnunen: Vi får aldrig glömma anledningen
till varför vi är här

Hon drivs av förändring och utveckling. Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, är här för att skapa framtidens social- och hälsovårdssektor.
– I tiderna valde jag sjukskötaryrket eftersom jag helt enkelt ville hjälpa till. Jag ville göra nytta och ha en bra känsla när jag gick hem för dagen. I dag kan jag ibland längta efter just den känslan.

Så säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

– Men däremot tror jag ju också att jag på min nuvarande position kan jobba bakom, stödja och göra det möjligt för vårdpersonalen att göra det bästa av sitt jobb. Vi ska alltid komma ihåg varför vi är här, och det är i samtliga fall för patientens bästa.

Kinnunen avlade sin magistersexamen vid Vasa universitet och senare också sin doktorsexamen inom temat patientsäkerhet.

Hon säger sig sporras av utveckling – i alla lägen och på olika nivåer. Hon har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom sjukvårdsdistriktet och har provat på olika positioner genom åren. Gemensamt för alla skeden har varit en strävan framåt.

Arbetskraftsbristen allt mer akut
Personalbristen är påtaglig i hela social- och hälsovårdssektorn. Det blir allt svårare att rekrytera. Enligt Kinnunen pratar vi för lite om den här problematiken samt hur vi ibland också måste prioritera för att klarar av den mest akuta verksamheten.

– Sommaren var ett bra exempel. Ibland blir det omöjligt att pussla. Då var vi helt enkelt tvungna att stänga vissa avdelningar för att klara av att hålla upp de mera akuta verksamhetspunkterna som till exempel jouren.

Här ser Kinnunen att behovet av ett gemensamt social- och hälsovårdsområde blir allt tydligare.

– Behovet av service minskar inte – tvärtom. Och nu har också kommunerna inom sjukvårdsdistriktet fått en officiell förfrågan om deras syn på gemensamt område. Senast 17.12.2019 vet sjukvårdsdistriktet hur kommunerna ställer sig till frågan om gemensamt område.

– Det är i regel alltid bättre med frivillighet istället för tvång. Och visst skulle det lätta att ha alla funktioner mera samlade än vi har just nu. Vi måste hitta nya sätt att fungera där mellanstegen lämnas bort. Det blir enklare när man samlar primärvården, specialsjukvården och socialvård inom samma helhet.

Karriär och kompetens
Marina Kinnunen, som själv framhåller utveckling, är tydlig när det gäller bristen på arbetskraft. Det är viktigt att bygga på sin kompetens framåt. Nya generationer kräver också nya former av rekrytering.

– Där behöver vi lyfta fram personalens utveckling och kanske också villkor. Det måste vi arbetsgivare komma ihåg att ta i beaktande. Vi borde höja och synliggöra sjukskötarnas möjligheter till karriär. Här borde vi framåt se på de olika stegen vi har för individuell utveckling inom yrket och våga uppmuntra!

– Samma gäller förstås lönerna som tydligare borde kopplas ihop med nya poster och ansvar samt kompetensombesörjning. Man ska ha möjligheter och förutsättningar att göra sitt jobb bra, det betyder att vi måste se på både omgivningen, lönen och den personliga utvecklingen. Vi behöver förstå hur nya generationer tänker.

Agera mera
I synen på det vardagliga arbetet är Kinnunens budskap väldigt klart. Vi borde kunna agera mera när det kommer till säkerhet och trygghet. Den nya regeringen har goda planer framåt, men där måste man se till helheten istället för att enbart koncentrera sig på vissa frågor. Den vägen tror hon att resultatet blir hållbart.

– Vi måste jobba ännu mera målmedvetet med kvaliteten. Vårt yrke får inte bli rutin. Alla är unika och ska behandlas så! Det är stora saker, beslut och känslor som finns hos våra patienter. Vi måste alltid koncentrera oss på det viktigaste: anledningen till varför vi är här.


Hur gör vi Finland till en föregångare inom social- och hälsovård?

Åbo Akademi främjar kontinuerligt lärande och erbjuder kompetensutveckling för personal inom social- och hälsovårdssektorn. Kom med och utveckla din kompetens för att svara mot nya krav på nya serviceformer och arbetssätt, kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga förändringar.

Åbo Akademi arrangerar kompetenshöjande kurshelheter inom välfärdsteknologi, kvalitetsledning och språket som ett centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete. Kurserna ordnas i Vasa 2019–2020.
Här kan du läsa mera.

 


Marina Kinnunen: Emme saa unohtaa miksi olemme

täällä

Voimaa muutoksesta ja kehityksestä – Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen on täällä luodakseen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyssektorin.

– Valitsin aikanaan sairaanhoitajan ammatin siksi, että yksinkertaisesti halusin auttaa ihmisiä. Halusin tehdä jotain tarpeellista ja tuntea tehneeni hyvää työtä, kun palasin illalla kotiin. Nykyisin kaipaan sitä tunnetta aina välillä.

Näin sanoo Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja.

– Uskon kuitenkin, että nykyisessä asemassani voin tehdä työtä taustalla, tukea ja mahdollistaa sen, että hoitohenkilökunta voi tehdä parhaansa työssään. Meidän jokaisen tulee muistaa, miksi olemme täällä: toimimassa potilaan parhaaksi.

Kinnunen valmistui maisteriksi Vaasan yliopistosta ja väitteli myöhemmin tohtoriksi aiheenaan potilasturvallisuus.

Hän kertoo saavansa motivaationsa kehityksestä – kaikissa tilanteissa ja kaikilla tasoilla. Kinnunen on tehnyt koko työuransa sairaanhoitopiirin palveluksessa ja on kokeillut vuosien aikana eri tehtäviä. Yhteistä kaikille vaiheille on ollut juuri pyrkimys eteenpäin.

Työvoimapula on entistäkin akuutimpi
Pula henkilöstöstä koko sosiaali- ja terveyssektorilla on ilmeinen. Rekrytointi on yhä haastavampaa. Kinnusen mukaan tämä problematiikka näkyy keskusteluissa aivan liian vähän, samoin kuin se, että välillä on pakko priorisoida selviytyäkseen kaikkein kiireellisimmästä toiminnasta.

– Kesä oli hyvä esimerkki. Välillä palapelin kokoaminen oli aivan mahdotonta. Silloin ainoaksi mahdollisuudeksemme jäi sulkea joitakin osastoja, että selviäisimme akuutimpien toimintojen, kuten päivystyksen, tarjoamisesta.

Tämän takia Kinnunen katsoo, että tarve yhteiselle sosiaali- ja terveydenhoitoalueelle tulee yhä selkeämmin esille.

– Palvelun tarve ei tule laskemaan, päinvastoin. Sairaanhoitopiirin kunnille on lähetetty virallinen kysymys siitä, millainen näkemys heillä on yhteisestä alueesta. Viimeistään 17.12.2019 sairaanhoitopiiri saa tietää, miten kunnat suhtautuvat yhteisen alueen muodostamiseen.

– Vapaaehtoinen yhteistyö on luonnollisesti aina parempi vaihtoehto, kuin pakko. On selvää, että toimintojen keskittäminen nykyistä enemmän helpottaisi työtämme. Meidän on löydettävä uusia tapoja toimia, kun eri asteita jää pois. Kun perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto hoidetaan saman yksikön sisällä, asioista tulee yksinkertaisempia.

Ura ja ammattitaito
Kehitystä korostava Marina Kinnunen on varmaa asiastaan, kun puhuu työvoimapulasta. Oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. Uudet sukupolvet vaativat myös uudenlaisia rekrytointitapoja.

– On nostettava esiin henkilökunnan mahdollisuuksia kehittymiseen ja mahdollisesti myös työolosuhteita. Se tulee työnantajan pitää mielessä. Meidän tulisi parantaa – ja tehdä näkyvämmäksi – sairaanhoitajien mahdollisuuksia edetä urallaan. Edelleen tulisi katsoa millaisia eri mahdollisuuksia meillä on henkilökohtaiselle kehittymiselle ammatissa, sekä uskaltaa kannustaa siihen!

– Sama koskee tietenkin myös palkkoja, jotka pitäisi liittää uusiin toimiin ja vastuisiin sekä ammattitaidon kehittämiseen. On oltava mahdollisuus ja edellytykset tehdä työnsä hyvin, ja se tarkoittaa, että meidän on tarkasteltava sekä työympäristöä, palkkaa, että mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kehitykselle. Meidän on ymmärrettävä, miten uudet sukupolvet ajattelevat.

Tee enemmän
Arjen työn kohdalla Kinnusen viesti on selvä. Turvallisuuden eteen on tehtävä enemmän töitä. Uudella hallituksella on hyviä suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mutta on tärkeää muistaa tarkastella kokonaisuutta yksittäisiin kysymyksiin keskittymisen sijaan. Siten Kinnusen mukaan saavutetaan kestävä tulos.

– Meidän on työskenneltävä entistäkin tavoitteellisemmi laadun parantamisen eteen. Työmme ei ole pelkkää rutiinia. Jokainen on oma yksilönsä, ja heitä tulee kohdella niin! Potilaillemme päätökset ja tunteet ovat suuria asioita. Meidän on aina keskityttävä tärkeimpään: siihen, miksi olemme täällä.


Miten teemme Suomesta sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijän?

Åbo Akademi edistää jatkuvaa oppimista ja tarjoaa sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstölle kehittämiskoulutuksia . Tule mukaan kehittämään ammattitaitoasi pystyäksesi entistä paremmin vastaamaan uusiin vaatimuksiin palvelumuodoista ja työtavoista, laatujohtamisesta vanhustenhoidossa ja -hoivassa, digitalisaatiosta, monikielisyydestä ja muista yhteiskunnan muutoksista.

Åbo Akademi tarjoaa ammattitaitoa kehittäviä koulutuskokonaisuuksia hoitoteknologiassa, laatujohtamisessa ja kielen merkityksellä keskeisenä työkaluna hoito- ja hoivatyössä. Koulutukset järjestetään Vaasassa 2019-2020.

Lue lisää täältä.

Stefan Wentjärvi: Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen.

Stefan Wentjärvi

Stefan Wentjärvi: Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en
viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen

Han har en vision om att bolagets 260 enhetschefer ska vara verksamhetens trygga grund. Esperi Cares vd Stefan Wentjärvi ser att utbildning och fortbildning ska leda företaget in i framtiden.

– Jag är helt övertygad om att enhetschefernas roller är helt centrala på arbetsplatser inom social- och hälsovårdssektorn. Inom Esperi Care har vi haft en stor omsättning på just enhetschefer. Det vill vi nu försöka åtgärda, säger vd Stefan Wentjärvi.

Vårdbolaget Esperi Care omsätter i dag 270 miljoner euro. Med närmare 6000 anställda och 290 enheter i Finland har expanderingen varit snabb. Utmaningen har varit att bygga en stabil företagskulturen när tillväxten har varit kraftig.

– En företagskulturen är inget som kommer av sig självt. I synnerhet när vi inom Esperi Care har köpt upp många mindre bolag. Den måste man bygga medvetet och det tar sin tid.

När missförhållanden inom vården blev nyhetsrubriker i januari 2019 föreslog regeringspartierna en lagstadgad personaldimensionering på 0,7 vårdare per klient. Samtidigt kom också Wentjärvi, med en bakgrund på Blue1 och Doctagon, in som vd på bolaget.

– Med min bakgrund inom flygbranschen faller kvalitets- och säkerhetsaspekten väldigt naturligt. I min tidigare roll som chef på ett flygbolag var det en självklar sak att aldrig anklaga eller peka ut någon för ett misslyckande. Istället ville vi reda ut orsakerna bakom händelser och förbättra. Det var alltid målsättningen. Så vill jag också göra nu.

– I vårdbranschen råder många gånger ett anklagande klimat. Som chef och ledare inom den här branschen behöver du lyssna, stödja och se till att orsakerna bakom misslyckanden blir klarlagda. Men jag tror också på att processen ska bära upp en svag medarbetare.

Wentjärvi ser att allt pekar på att den privata sidan kommer att öka inom social- och hälsovårdssektorn.

– En del av utmaningen framåt är också att vi har mycket investerat i fastigheter. Det styr många gånger våra beslut, trots att det inte är där vår kärna ligger. Vi ska istället investera i innehåll och i tid. Samtidigt behöver vi också definiera hurudan vårdkvalitet viska ha – och framför allt: vad får vården kosta?

Bristen på arbetskraft inom vårdsektorn är påtaglig i hela landet.

– Också här vill jag lyfta fram enhetschefernas nyckelroll. Ledarskapet är avgörande när många väljer sin arbetsplats. En fungerande enhet med en bra chef har lättare att rekrytera. Vi tror på utbildning och coaching för våra ledare och medarbetare. Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen.

– Vi har haft en årlig omsättning på 40 % på våra enhetschefer. Just nu undersöker vi möjligheterna för specifika utbildningsprogram för dem. En god ledare behöver lyssna, ha en stark kommunikationsförmåga och hålla en konsekvent linje. Det är inte lätt att vara enhetschef, men vi vill stärka dem i sin roll. Förhoppningsvis ska vi ta fram en riksomfattande utbildning inom kort.


Hur gör vi Finland till en föregångare inom social- och hälsovård?

Åbo Akademi främjar kontinuerligt lärande och erbjuder kompetensutveckling för personal inom social- och hälsovårdssektorn. Kom med och utveckla din kompetens för att svara mot nya krav på nya serviceformer och arbetssätt, kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga förändringar.

Åbo Akademi arrangerar kompetenshöjande kurshelheter inom välfärdsteknologi, kvalitetsledning och språket som ett centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete. Kurserna ordnas i Vasa 2019–2020.

Här kan du läsa mera.