FFFF-projektet: Vägen till kontinuerligt och livslångt lärande

Nyckelkompetenserna till framtida framgång
Kontinuerligt lärande blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i. Europakommissionen har uppdaterat de nyckelkompetenser som antas leda till framtida framgång i arbets- och samhällslivet (1) (Future of learning Package, 2017). Kommissionen ger rekommendationer för livslångt, flexibelt lärande och kvalitativ utbildning där digitaliseringen löper som en röd tråd genom lärandet. Utgående från dessa rekommendationer har Åbo Akademi utarbetat FFFF-projektets grund och målsättningar.

Åbo Akademi har fått finansiering för att genomföra FFFF-projektet från Undervisnings- och kulturministeriet, för perioden 2019-2020. Projektets syfte är att verka för kontinuerligt lärande i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering. Projektet är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande.

Åbo Akademi har tagit fasta på vad arbetslivet behöver för att få bukt med den skriande bristen på högskoleutbildad arbetskraft bland annat inom social- och hälsovårdssektorn. I projektet planeras och utvecklas en ny samarbets- och verksamhetsmodell, som ger möjlighet för personal inom social- och hälsovårdssektorerna och IT att utveckla sin kompetens.

En kompetens som svarar mot nya krav härstammande från nya serviceformer och arbetssätt, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga och teknologiska förändringar. Utbildningshelheterna ska även möjliggöra en balans mellan arbete och kontinuerligt lärande, parallellt med att statusen höjs inom branschen.

”Åbo Akademi erbjuder därmed en flexibel och flerspråkig utbildning, för att skapa en beredskap att möta förändring i arbetslivet.” 

Utbildningsmoduler
För att kunna öka kompetensen inom arbetslivet behöver individen beredskap att möta förändringar i arbetslivet, träning i att formulera och lösa problem samt kunskaper och färdigheter baserade på en stabil vetenskaplig grund.

Genom flexibla utbildningsmoduler skapar modellen en helhet som svarar med identifierade kompetensbehov mot forskningsbaserad kunskap. Inom området social- och hälsovård erbjuds utbildningsmoduler gällande kvalitetsledning inom äldreomsorg (20 sp) och välfärdsteknologi (20 sp) samt språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete (10sp). Inom IT-området erbjuds grundstudier i digitala kompetenser för personal inom social- och hälsovården (30 sp) samt fördjupade kurser för ingenjörer (60 sp).

I framtiden kommer vården att bli mer flexibel på grund av att invånarnas vårdkrav höjs. Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär att färre personer i arbetsför ålder ska klara av att möta ett ökat vårdbehov. Detta kommer innebära att vården kommer ställas inför utmanande tider där professionellt ledarskap inom äldrevård och –omsorg samt välfärdsteknologi har en mycket viktig roll inom vården. Åbo Akademi erbjuder därmed en flexibel och flerspråkig utbildning, för att skapa en beredskap att möta förändring i arbetslivet.

Språkstöd
Flerspråkigheten är betydelsefull i utvecklandet av undervisningen med tanke på en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. I projektet erbjuds flerspråkiga utbildningsmoduler inom social- och hälsovårdsområdet med anledning av vårt mångspråkiga, mångkulturella och internationella landskap. Undervisningen sker på vuxenstuderandes modersmål (finska, svenska, engelska) och under utbildningens gång handleds vuxenstuderanden med hjälp av språkstöd gällande språkrelaterade frågor.

Flexibel undervisning
Det finns goda möjligheter till kontinuerligt lärande med hjälp av ändamålsenliga redskap. För att göra undervisningen mera flexibel har vuxenstuderandena haft möjlighet att delta i föreläsningarna på distans via Zoom-uppkoppling. Föreläsningar har vid vissa tillfällen filmats för att vuxenstuderandena ska kunna se på föreläsningarna i efterhand när det passat dem. Utbildningshelheten har lockat studeranden från ett vidsträckt område bland annat Österbotten, Åbo, Helsingfors och Åland. Distansstudier har även gjort att det finns en möjlighet att kombinera studier med heltidsjobb.

”Vuxenstuderandena lär sig mer om de senaste globala trenderna inom området och om framtidens vård.” 

Kvalitetsledning inom äldrevård och –omsorg (20sp)
Kvalitetsledning inom äldrevård och –omsorg är en av de satsningar som erbjuds i Vasa. Utbildningshelheten ger kompetens för kvalitetskontroll och -uppföljning i offentliga, privata och tredje sektorns äldrevårdsenheter. I fortbildningen behandlas aktuell lagstiftning samt olika kvalitetsindikatorer och -register gällande äldrevård och -omsorg. Utbildningshelheten fokuserar på personcentrerad vård, professionell kompetens, bemötande, värdegrund och etik. Vuxenstuderandena lär sig kommunikation i team och mellan organisationer samt dokumentation och vårdplanering.

Kvalitetsledning.
Regina Santamäki Fischer, Akademilektor, enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Välfärdsteknologin (20sp)
Välfärdsteknologin inom vården är en annan satsning inom projektet och som hålls i Vasa. Syftet med fortbildningskurserna i välfärdsteknologi är att höja kunskapen, beredskapen och förståelsen för digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom social- och hälsovården.

I fortbildningen presenterades nya digitala e-Hälsotjänster och vilka möjligheter och utmaningar som dessa innebär. Utbildningshelheten fokuserar bland annat på hur man utvecklar, implementerar och utvärderar nya användarvänliga och evidensbaserade digitala lösningar. I fortbildningen behandlas också ledning av digitala förändringsprocesser, ekonomiska förutsättningar och hållbar utveckling ur organisationens perspektiv. Vuxenstuderandena lär sig mer om de senaste globala trenderna inom området och om framtidens vård.

Välfärdsteknologi.
Till vänster är Malin Andtfolk, doktorand på enheten för Vårdvetenskap, Åbo Akademi och till höger är Linda Nyholm, Docent i vårdvetenskap, universitetslärare, enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi.