Litteraturpresentasjoner

Vi ønsker for denne fliken av RRR-webben korte sammendrag av artikler, fagbøker og forskningslitteratur (typ doktoravhandlinger og prosjektbeskrivelser) knyttet til profesjonell muntlighet innenfor røst, retorikk og relasjoner. Teksten kan være omtrent 250-300 ord.

Skriv først fullstendig referanse etter APA7.

 Skriv så hva som gjør denne teksten lesverdig. Knytt an til nettverkets temaområder røst, retorikk eller kommunikasjon. Tenk omkring teksten som didaktisk, teoretisk, filosofisk, praktisk eller kombinasjoner av ulike perspektiver. Redaktør for denne fliken er professor Anders Sigrell [anders.sigrell[at]kom.lu.se]

 

Eksempel:

Chemi, T. (2020). Kreative læreprosesser og æstetiske perspektiver (Ud)dannelse for det hele menneske. Aalborg Universitetsforlag.

Tatiana Chemi arbeider som lektor ved Aalborg universitet. Hun er i bakgrunnen italiensk, noe som merkes som en inter-og flerkulturell bevissthet i tekstene hennes. Jeg har fulgt hennes tekster knyttet til kreativitetsforskning, hvor hun konkretiserer hva nytt og nyttig betyr. Det som gjør boken Kreative læreprosesser og æstetiske perspektiver. (Ud)dannelse for det hele mennesket interessant for meg er at den har et tydelig teoretisk blikk gjennom estetikk og et performativt blikk med mange gode eksempler på didaktisk praksis omfattende kreative læreprosesser. Hun definerer estetiske læreprosesser som en læringsmåte der man via estetisk mediering omsetter sine inntrykk av verden til estetiske formuttrykk. Poenget er at man gjennom det performative uttrykket skaper rom for refleksjon og kommunikasjon med seg selv og verden. Et eksempel er et avsnitt om visuell dramaturgi omkring et filosofisk spørsmål. Et annet eksempel omhandler simulering og ulike typer av rollespill, samt motstand mot kreative læreprosesser. I boken deles fasene i simulering inn i forberedelse (briefing), handlingsdel (scenario) og de-briefing (refleksjon). Simuleringen kan være ikke-teknologistøttet (forumteater, rollespill, case-arbeid, konfliktopptrapping-nedtrappingsøvelser, ferdighetstrening), lett teknologistøttet (dukker å trene førstehjelp på, hjertestartermaskininstruksjoner, bruk av 3D-modeller), Og høyteknologisk støttet simulering (medisinsk interaktiv apparatur som indikerer om man gjør ting fysiologisk korrekt; stemmetrening med audiofeedback kunne være et eksempel). Jeg liker også godt de mange øvelsene i form av spørsmål å drøfte eller fundere over, samt en case om framtidsverksteder som læringsrom. Jeg lar Tatiana Chemis ord om hvorfor hun har sammen med andre skrevet denne boken. Hun ønsker å viske ut gamle perspektiver på kreativitet, der individet er i sentrum og at kreativitet er noe man har eller er.

Nyeste forskning viser, at kreativitet ikke handler om talent eller individuelt geni, men er en handling, man dyrker sammen med andre i givne kontekster. Kreativitet opleves og forhandles i samarbejde med andre… man kan lære det. (s. 12)

Anna-Lena Østern, USN-gruppen og ÅA