Öppen vetenskap vid Åbo Akademi

 


(in English: Open Science at ÅAU)

Detta dokument innehåller Åbo Akademis policy för öppen vetenskap:

Riktlinjer för öppen publicering
Riktlinjer för datahantering

Bilagor:
Terminologi
Anvisningar för plan för datahantering

Personal och studerande vid Åbo Akademi är välkomna att bidra till policyn genom att ge kommentarer i slutet av dokumentet. Endast kommentarer med giltig abo.fi-adress beaktas.

(Tillbaka till: Öppen vetenskap och forskning (Åbo Akademis webbsidor))


INLEDNING

Öppenhet – en förutsättning för samarbete och genomslagskraft – en förutsättning för vetenskap

Vad betyder öppenhet för vetenskapen? Öppenhet är en av vetenskapens grundförutsättningar. Genom öppenhet kan alla delta i forskningsarbetet utgående från sina egna förutsättningar, både inom forskningssamfundet och tillsammans med medborgare och beslutsfattare. För forskarsamfundet innebär öppen vetenskap bland annat att forskningen kan utvecklas snabbare, man kan korrigera felaktigheter och undvika onödigt dubbelarbete. För vetenskapen i samhället innebär öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata att forskningen kan nå ut, väcka intresse, förstås och beaktas i allt högre grad. Genom öppenhet skapar vi kunskap tillsammans och strävar efter större genomslagskraft för forskningen i samhället.

Åbo Akademi följer i sin forskning och undervisning god vetenskaplig praxis och principerna för öppen vetenskap och öppen tillgång till forskningsdata enligt Forskningsetiska delegationens riktlinjer för god vetenskaplig praxis. Det finska initiativet för öppen vetenskap och forskning, som startats av undervisnings- och kulturministeriet, rekommenderar att alla resultat publiceras med öppen licens eller som öppen källkod.

Forskarna vid Åbo Akademi fungerar som aktiva experter inom sina vetenskapsområden och i samverkan med samhället. Vetenskapliga forskningsresultat som publiceras i publikationer av hög kvalitet utgör en central aspekt av forskarens vetenskapliga meritering. För att förverkliga och främja öppen vetenskap rekommenderas att forskarna strävar efter rätt till parallellpublicering (s.k. green open access) när publiceringsavtal görs.

Fakulteterna och ämnena vid Åbo Akademi, doktorandprogrammen samt ansvariga ledare för externt finansierade projekt ansvarar för att introducera nya doktorander och forskare till Åbo Akademis policy för öppen vetenskap. Då nya doktorander och forskare introduceras till Åbo Akademi ges information om Åbo Akademis principer för hantering och lagring av forskningsdata samt öppen tillgång till forskningsdata.

Åbo Akademis bibliotek stöder forskare i open access-publicering och ansvarar för servicen för parallellpublicering. Åbo Akademis bibliotek och forskningsservice ordnar kurser och informationstillfällen om open access och hantering av forskningsdata för forskare. Åbo Akademis juridiska service ansvarar för frågor som kräver juridisk expertis, till exempel gällande äganderättigheter till forskningsdata, inklusive rättigheter till återanvändning av data och resultat.


RIKTLINJER FÖR ÖPPEN PUBLICERING

1. Forskarna vid Åbo Akademi publicerar sina forskningsresultat i granskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet på det egna forskningsområdet. Med vetenskapliga publikationer avses artiklar i vetenskapliga tidskrifter, serier, böcker, konferenspublikationer, särtryck och avhandlingar för högre högskoleexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

2. Vetenskapliga publikationer som produceras vid Åbo Akademi görs så öppet tillgängliga som möjligt, med beaktande av förlagets villkor, gällande lagstiftning och avtal.

3. Åbo Akademi rekommenderar publicering i Open Access-tidskrifter med hög kvalitet och peer review-granskning (s.k. gold open access).

4. Vetenskapliga publikationer parallellpubliceras (s.k. green open access) i Åbo Akademis publikationsarkiv alltid då detta är möjligt med beaktande av förlagets villkor.

5. Forskarna vid Åbo Akademi presenterar sin forskning och sina forskningsresultat även via andra kanaler, till exempel i populärvetenskapliga publikationer, i massmedier och via sociala medier.


RIKTLINJER FÖR HANTERING AV FORSKNINGSDATA

1. Forskarna vid Åbo Akademi hanterar sina forskningsdata i enlighet med gällande lagstiftning och avtal, etiska principer och god vetenskaplig praxis. Med forskningsdata avses alla typer av data: rådata, primärdata, sekundärdata etc. i form av mätresultat, statistik, bildmaterial, inspelningar, transkriptioner (t.ex. av intervjuer), enkätsvar, observationer etc.

2. När ett forskningsprojekt planeras vid Åbo Akademi görs en plan upp för hantering av de forskningsdata som genereras inom projektet (se närmare anvisningar i bilaga till detta dokument).

3. Som stöd för att göra upp en datahanteringsplan rekommenderar Åbo Akademi ett kvalificerat verktyg, till exempel DMPTuuli-verktyget. Åbo Akademis bibliotek följer med utvecklingen och användningen av DMPTuuli och andra motsvarande verktyg samt ordnar kurser och stöd för användningen av verktygen.

4. Åbo Akademis utgångspunkt för hanteringen av forskningsdata är att främja öppenhet och gemensam användning av data. Forskaren avgör dock själv från fall till fall, med beaktande av etiska, juridiska och avtalsmässiga aspekter vilken grad av öppenhet och tillgång hens forskningsdata kan ges. Forskaren kan välja att öppna endast en del av materialet. Data eller delar av data kan antingen vara helt öppna eller också kan användningen begränsas till exempel till forskningsändamål.

5. Åbo Akademi rekommenderar att digitala forskningsdata lagras i säkra och kvalificerade nationella eller internationella databaser och tjänster. Åbo Akademis bibliotek följer upp användningen av lagringstjänster och ger stöd i användningen.

6. Forskaren ansvarar för att uppge tillräckliga metadata för sina forskningsdata. Forskningsdata lagras och registreras så att data är tillgängliga och användbara även i efterhand, till exempel för återanvändning. I fråga om mycket stora mängder data prioriteras metadata för material som är relevant i direkt anslutning till publikationer.


BILAGA: Terminologi

BILAGA: Anvisningar för plan för datahantering


Anvisningar för Åbo Akademis studerande och personal inklusive länkar till aktuella tjänster uppdateras kontinuerligt på de interna webbsidorna för ansvarsfull forskning, öppen vetenskap och forskningsdatahantering (kräver inloggning). /26.2.2020

Åbo Akademis interna anvisningar för studerande och personal om användning, hantering och lagring av information (kräver inloggning): Dataskydd och informationssäkerhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *