Tidig finska som det andra inhemska språket

Delprojektet Tidig finska som det andra inhemska språket i daghem och skolmiljöer omfattar fallstudier i två kommuner i Österbotten som erhållit statens specialunderstöd för tidigareläggning av finska. Målet med tidigareläggningen av finska i dessa kommuner är bl.a. att ge barnen en positiv inställning till finska i ett tidigt skede.

I en av dessa kommuner har man inom projektet kontinuerligt följt med uppbyggandet av ett program där finska integreras i undervisningen från småbarnspedagogiken (5-åringar) till slutet av den grundläggande utbildningen. Uppföljningen omfattar småbarnspedagogiken (2018–2019) och förskolan (2019–2020). Den fortgår under läsåret 2020–2021 för att dokumentera årskurs 1. Forskarna fungerar som stöd för personalen i utvecklingsarbetet som är speciellt inriktad på att se hur övergångarna mellan de olika stadierna fungerar med tanke på en kontinuerlig användning av finska hos pedagogerna och lärarna.

Tidig finska inom småbarnspedagogiken och förskolan kommer fram i praktiken i användningen av finska i daglig verksamhet. Dessa återkommande aktiviteter består bl.a. av samling, måltider och annan planerad verksamhet. Finskan kan även tas in spontant både av vuxna och av barnen i andra situationer såsom hälsningar, på- och avklädning av ytterkläder vid utevistelse, lekstunder med mera.

Lärarna fungerar som språkliga modeller för barnen samtidigt som upptäckandet och användningen av finskan görs tillsammans med barnen med hjälp av lekfulla och inspirerande metoder. Användningen av finska har också på ett naturligt sätt öppnat upp för andra språk som är närvarande i gruppen eller i det omgivande samhället.

Datainsamlingen inom projektet består av observationer av den dagliga verksamheten, forskar-lärarsamtal, föräldraenkäter och barnintervjuer. Resultaten ger exempel på modeller och praktiska arbetssätt för andra kommuner, daghem, förskolor och skolor för planering och genomförande av tidig undervisning på finska och svenska eller annan mindre omfattande tvåspråkig undervisning.

Ansvarig forskare för delprojektet är FD Katri Hansell.