Flerspråkiga elevers lärande i den finlandssvenska skolan

Elever med ett annat förstaspråk än svenska eller finska är en ökande elevgrupp i de finländska skolorna. De möter, om än i varierande grad, många olika språk i sin skolvardag: skolspråket svenska, det egna modersmålet, finska, engelska, skolundervisningens övriga främmande språk och de andra elevernas språk. Behovet av välfungerande flerspråkiga och språkutvecklande arbetssätt har ökat – också i andra ämnen än språkämnena i form av språk- och kunskapsutvecklande undervisning som stöd för flerspråkiga elevers lärande och identitetsutveckling.

Inom delprojektet Flerspråkiga elevers lärande i den finlandssvenska skolan samarbetar forskarna med lärare för att genom aktionsforskning identifiera, utveckla och dokumentera flerspråkiga och språkmedvetna arbetssätt som stöder flerspråkiga elevers identitetsutveckling och språk- och kunskapsutveckling i olika ämnen. Samtidigt utvecklas och dokumenteras kollegiala arbetsformer för lärares eget lärande kopplat till språknära klassrumspraxis.

Arbetet är förlagt till tre olika skolor, årskurserna 1–2 och 7–9. Uppföljande data samlas in om lärares arbete med bl.a. strategier för läsande och skrivande i olika ämnen och synliggörandet av elevers olika språk i skolmiljön. I samarbete med projektforskarna följer man upp lärarnas egen lärandeprocess med fokus på möjligheter för kollegial undervisningsutveckling genom samundervisning och extern facilitering.

Under 2019–2020 fortgår datainsamling genom observationer, bandade handledningssamtal och intervjuer. Filminspelningar från klassrum och exempel på undervisningsmaterial får visualisera och konkretisera de textbaserade beskrivningarna av språknära arbetssätt, som publiceras på en digital resurs. Ett annat resultat från projektet är beskrivningar av erfarenheterna av de olika möjligheterna för lärares eget lärande.

Ansvarig forskare för delprojektet är specialforskare Liselott Forsman.