MultiPed@IKI – flerspråkighetspedagogik

Välkommen till MultiPed@IKI!

Svenskspråkiga daghem och skolor i Finland har ett allt mer heterogent elevunderlag med både enspråkigt svenska, svensk-finskt tvåspråkiga och flerspråkiga barn med andra förstaspråk än svenska eller finska. Detta innebär ett stort behov av en inkluderande flerspråkighet och arbetssätt som på bästa möjliga sätt kan bemöta den språkliga diversiteten utan att ge avkall på undervisningsmiljöernas identitetsbärande uppgift på svenska.

Projektet MultiPed@IKI har som mål att på forskningsbaserad grund kartlägga, undersöka och utveckla olika former av flerspråkighetspedagogik och språkrelaterat arbete som utförs inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. Projektet fokuserar speciellt sådana former av flerspråkig pedagogik som det sedan tidigare finns begränsad kunskap om.

Projektet MultiPed finansierades från projektperiodens början hösten 2017 av Högskolestiftelsen i Österbotten och Svenska kulturfonden. I augusti 2019 övergick projektet till att bli del av Undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt IKI, med Jyväskylä Universitet som projektägare. Projektet IKI (Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi) har som målsättning att skapa en karta och kompass för innovativ språkpedagogik, som visar riktningen för och främjar en språkmedveten verksamhetskultur samt länkar samman språkligt inriktad verksamhet från småbarnsfostran ända till grundskolans sista år. Projektet vill lyfta fram, dela och vidareutveckla de pedagogiska innovationer och den goda praxis som finns på fältet, vilket svarar mot behovet att på bredare basis förstärka och förankra forskningsbaserad språkundervisning och annan språkligt inriktad pedagogisk verksamhet enligt lokala behov.

MultiPed@IKI omfattar två delprojekt som belyser olika delar av språkmedvetet och språkinriktat arbete inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Projektet sätter en särskild fokus på tidigarelagd språkundervisning och på att identifiera och utveckla fungerande flerspråkiga arbetssätt och klassrumspraxis som stöder flerspråkiga elever i deras möten med olika språk, vare sig det gäller det egna modersmålet, svenska som andraspråk, eller annan språkinriktad och flerspråkig pedagogik. Dessa frågor har även lyfts fram av Utbildnings- och kulturministeriet som de viktigaste åtgärderna för att stärka den finländska språkreserven.

Projektarbetet bygger på ett långsiktigt aktionsforskningsinriktat och praxisnära samarbete mellan forskare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa och pedagoger vid samverkande svenskspråkiga daghem och skolor. Projektet förstärker Åbo Akademis profileringsområde minoritetsforskning och dess målsättning om kulturellt och språkligt sensitiv lärarutbildning.

MultiPed@IKI leds av professor Siv Björklund och specialforskare Liselott Forsman.