Med på noterna

Med på noterna är ett språk- och ämnesöverskridande projekt mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i åk 5 och 6. I samarbetet mellan klasserna integreras ämneskunskaper och konst- och färdighetsämnen.

I projektet samarbetar forskare med lärare för att bl. a. kartlägga vilka språkliga roller lärarna och eleverna tar, vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser leder till och hur det språköverskridande samarbetet kunde bli en bestående del av undervisningen och verksamheten i årskurserna 1 till 6.

För de deltagande eleverna ger samarbetet möjligheter att öka förståelsen för den andra språkgruppens språk och kultur. Eleverna i de reguljära klasserna får möjlighet att bekanta sig med helhetsundervisning där teman och språk löper parallellt och för språkbadseleverna ges möjlighet att använda sina två språk med jämnåriga ur båda språkgrupperna.

Under vårterminen 2019 inleddes det språköverskridande samarbetet mellan två språkbadsklasser och två reguljära klasser med finska som undervisningsspråk. Samarbetet byggdes upp kring temahelheten Energiska Vasa. Inom temat producerade eleverna i blandade grupper flerspråkiga rapplåtar, bl. a. instrument och skräppåsar av återvunnet material samt tvåspråkig dockteater under handledning av fyra lärare som kommunicerade antingen på finska (lärare för de reguljära klasserna) eller på svenska (språkbadslärare). Under vårterminen 2019 inleddes också samarbetet med två reguljära klasser med svenska som undervisningsspråk genom att dessa två klasser fick ta del av slutprodukterna och resultaten av temahelheten Energiska Vasa under en besöksdag med presentationer och verkstäder.

De sex klassernas språköverskridande samarbete fortsatte under höstterminen 2019 med två temadagar kring temat Skärgården och havet. De sex klasserna delades nu in så att tre klasser (en språkbadsklass, en reguljär finsk klass och en reguljär svensk klass) per temadag deltog och samma program upprepades sedan med de tre övriga klasserna. Den första temadagen kring Skärgården och havet bestod av utomhusaktiviteter och den andra av problemlösningsuppgifter. Under båda temadagarna arbetade alla elever i språkligt blandade grupper.

Projektets temadagar har både audio- och videoinspelats främst för att man ska kunna följa hur lärarna tillsammans med forskarna planerar, utför och utvärderar temadagarna både innehållsligt och språkligt. Elevernas erfarenheter, både språkliga och innehållsliga, efter temahelheterna har kartlagts med hjälp av korta frågeformulär.