Om projektet

Svenskspråkig utbildning på språköar i Finland – pedagogiska särdrag, didaktiska lösningar och framtidsutsikter (SPRÅKÖPED)

Forskare inom projektet är äldre universitetslektor Tom Gullberg, äldre universitetslektor Mårten Björkgren, professor Siv Björklund och forskningsledare Katri Hansell, samtliga vid Åbo Akademi/FPV. Syftet med detta forskningsprojekt är att utforska särdragen i pedagogik på språköar från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, samt bildningsväsendets stöd och beredskapen för utökad verksamhet på språköarna.

Ambitionen är att utifrån etnografiska metoder kunna beskriva pedagogiska särdrag i utbildningen på språköar. Utvecklingen av minoritetspedagogiska arbetssätt utgående från aktionsforskning sker med hjälp av observationer. Intresset för att lokalt stöda svenskspråkig utbildning på olika stadier på språköar samt beredskapen för nyetableringar kommer att undersökas genom intervju som metod.

Ambitionen är också att göra en övergripande beskrivning av den pedagogiska verksamheten i språköskolorna – från småbarnspedagogiken till den sista årskursen i den grundläggande utbildningen (årskurs 9). I de aktuella språköskolor för projektet förekommer verksamhet i allmänhet fram till årskurs 6. I vissa fall täcker språköskolorna hela grundläggande utbildningen fram till årskurs 9. I och med den helhetsskapande ambitionen, är det skäl att notera projektets tvärvetenskapliga angreppssätt med småbarnspedagogik, språkbads- och flerspråkighetspedagogik, samt ämnesdidaktik.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Texten är hämtad från: https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding/37098