PROSUS på svenska

Teamets arbete för hållbarhet kartläggs, utvärderas och utvecklas genom en kollegial lärandeprocess. Förslagsvis kan teamledaren starta arbetet genom att diskutera PROSUS-kartläggningen (dess användningsändamål, innehåll och arbetsprocessen) och fånga upp teamets tankar om varför arbetet för att befrämja hållbarhet vore värdefullt. Kom sedan i teamet överens om en övergripande tidsram för kartläggningsprocessen och utvecklingsarbetet.

Inledningsvis gör alla teammedlemmar en individuell reflektion över det nuvarande arbetet med teman som kartläggs (skede 1). Varje medlem i teamet dokumenterar sina tankar i blanketten för individuell reflektion över nuvarande arbetssätt och idéer för att utveckla verksamheten. Därefter samlas hela teamet till gemensam diskussion med fokus på kartläggningen (skede 2). Här diskuterar ni era individuella reflektioner och kommer överens om hur ni svarar i kartläggningen i webropol. OBS! Välj språkalternativet svenska.

Som stöd för teamets arbete med PROSUS finns följande dokument:

Instruktion för genomförande av kartläggningen (pdf)

FN:s globala mål 2030 (brochyr)

Efter själva kartläggningen fortsätter teamets arbete med fokus på befrämjande av hållbarhet i verksamheten genom målmedvetna och regelbundna diskussioner och arbetsinsatser. Stöd för det kollegiala lärandet hittar du nedan.

Som stöd för teamets fortsatta utvecklingsarbete kring hållbarhet finns följande material:

Underlag för teamdiskussion (pdf)

Barns roller i befrämjandet av hållbarhet (pdf)