PROSUS suomeksi

Kestävyystyötä kartoitetaan ja kehitetään kollegiaalisessa oppimisprosessissa. Varhaiskasvatuksen opettaja virittää tiimin yhteiseen kehittämiseen keskustelemalla PROSUS-kartoituksen käyttötarkoituksesta, sisällöistä sekä sen hyödyntämisestä kehittämistyössä. Lisäksi hän kyselee tiimin ajatuksia kestävään elämäntapaan liittyvästä pedagogisesta toiminnasta ja sen tarpeellisuudesta. Tämän jälkeen tiimissä sovitaan kartoitusprosessin ja kehitystyön toteuttamisesta ja aikataulusta.

Aluksi kaikki tiimin jäsenet työskentelevät itsenäisesti. Jokainen pohtii ja kuvailee miten kartoituksessa esiin nostetut kestävyyden teemoja huomioidaan nykyisessä työssä ja millaisia ideoita toiminnan kehittämiselle löytyy (vaihe 1). Jokainen dokumentoi omia ajatuksiaan nykyisistä työtavoista ja listaa omia kehitysideoitaan itsenäisen työkentelyn lomakkeeseen. Tämän jälkeen tiimi keskustelee yhteisesti itsenäisestä työskentelystä sekä täyttää keskustelun pohjalta webropol-lomakketta. HUOM! Valitkaa kielenä Suomi.

Tiimin PROSUS-työskentelyn tukena toimivat seuraavat materiaalit:

Ohjeistus kartoituksen tekoon (pdf)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (esite)

Kartoituksen jälkeen kehittämistyö jatkuu yhteisen reflektion perusteella. Tavoitteellisissa ja säännöllisissä tiimikeskusteluissa pohditaan, miten kestävää elämäntapaa voidaan edistää lapsiryhmässä toteutettavassa pedagogisessa toiminnassa. Kollegiaalisen oppimisprosessin tukena voidaan käyttää seuraavia materiaalit:

Tiimikeskustelun malli (pdf)

Lasten roolit kestävän elämäntavan edistämisessä (pdf)