Mat-é-tema(t)

Syftet med MAT-É-TEMA(T) är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi. Avsikten är att såväl utveckla mångsidiga lärmiljöer och angreppssätt som bedömning i formativ mening inom dessa. Projektets ledstjärna är Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Vi ser ämnesdidaktiker, och lärare som co-learning professionals som formar en gemenskap med ett gemensamt intresse att elevernas lärande skall vara lustfyllt, förståelsebaserat och leda till att de blir skickliga tillämpande matematiker. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 konstaterar att skolans arbete förvänta ske ämnesövergripande på ett naturligt sätt. För att lyckas kräver angreppsättet samverkan mellan skolans lärare.

Hankkeessa  opettajakouluttajat ja opettajat tutkivat ja soveltavat matemaattista käsitteenmuodostusta käsityön ja kotitalouden opetuksessa. MAT-É-TEMA(T) hankkeen tarkoituksena on kehittää sekä monipuolisia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja, että kehittää formatiivista arviointia monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Projektin johtotähtenä on tutkiva työtapa, Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Hankkeessa opettajakouluttajat ja piloottikoulujemme opettajat ovat ns. co-learning professionals, yhteisenä päämääränään  oppilaan  mielekäs, ymmärryskeskeinen ja soveltava matematiikan oppiminen.