Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Den första specialiseringsutbildningen i rättspsykologi arrangeras i Finland år 2017 – 2019.

Rättspsykologin granskar hur psykologiska forskningsresultat och psykologisk kunskap kan tillämpas inom rättsliga processer och brottsutredningar. Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet. Åbo Akademi fungerar som koordinerande universitet för utbildningen. Till utbildningens samarbetsnätverk hör ämnesområdena i psykologi och/eller juridik vid följande universitet: Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Universitetet i Östra Finland, Åbo Akademi och Åbo universitet.

Kontakt: rattspsykologi@abo.fi

Utbildningens målgrupp och urvalskriterier

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisciplinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magistersexamen). Utbildningen är i första hand avsedd för deltagare som redan har arbetserfarenhet, eftersom ett av de centrala arbetssätten är att bearbeta fenomen som deltagarna stött på i sitt arbete samt analysera och få återkoppling på det egna arbetssättet.

Utbildningens målsättning och innehåll

Målsättningen för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är att deltagarna ska behärska centrala rättspsykologiska tema och innehåll samt kunna tillämpa kunskapen aktivt inom det egna arbetet. Utbildningens mångdisciplinära karaktär möjliggör också att deltagarna får återkoppling på sitt arbete av deltagare med annan professionell bakgrund. Vidare får deltagarna i den gemensamma inlärningsprocessen får en mångsidigare insyn i rättsprocessen och det egna arbetsfältet inom den. Deltagarnas skriftliga arbeten möjliggör samlandet av svensk- och finskspråkig aktuell vetenskaplig kunskap inom de centrala rättspsykologiska ämnesområdena.

Tema som behandlas i utbildningen är bl a den mänskliga informationsprocesseringen, perception och minnets funktioner, beslutsfattningens psykologi, expertis och skrivande/kritisk granskning av expertutlåtanden, bemötande av vittnen i behov av särskilt skydd, hörande av vittnen, målsägande och misstänkta i rättsprocesser, utförandet av sinnesundersökningar och farlighetsbedömningar, orsaker till brottsligt beteende och faktorer kopplade till återfallsbrottslighet samt hur man kan påverka dessa, rehabilitering av brottsförövare, brottets inverkan på brottsoffret, inverkan av psykiska störningar på rättsprocessen, vårdnadstvister och barns position i rättsprocesser, medling, samt rättspsykologiska frågor kopplade till känslor och motivation.

Utbildningens innehåll är till centrala delar och innehåll gemensamt för alla, men i handledningar, grupparbeten och individuella uppgifter har deltagarna möjlighet att fokusera på de för de egna arbetsuppgifterna centralaste frågorna.

Den första specialiseringsutbildningen (2019-2021)

Utbildningen inleds hösten 2019 och fortsätter till våren 2021. Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng och till den andra utbildningen har 36 studerande antagits . Priset för utbildningen är 120€/studiepoäng, dvs. allt som allt 3600€.

Utbildningen inbegriper ca 1 skolningsdag per månad, av vilka ungefär hälften är arbete eller handledning i smågrupper. I övrigt sker studierna främst som distansstudier. Skolningsdagarna halls i Helsingfors. Obligatorisk närvaro gäller för dessa. Mellan skolningsdagarna halls handledning i smågrupper (4-5 timmar per handledning). Närvaro på plats vid dessa är önskvärd, men inte obligatorisk. Med andra ord kan man vid behov delta i dessa också på distans.

Datum för skolningsdagarna:

Inledande seminarium                                            29-30.8.2019

KP 1                                                                            11.10.2019

KP 2                                                                            10.1. 2020

KP 3 och 4                                                                  16-17.3.2020

KP 5                                                                             8.5.2020

KP 6                                                                             24.8.2020

KP 7                                                                             12.10.2020

KP 8                                                                             11.12.2020

KP 9                                                                             11.1.2021

KP 10                                                                           12.3.2021

Avslutande seminarium                                           13-14.5.2021

Handledning  (1 per grupp):

Handledning 1/8

Grupp 1: 7.11.2019

Grupp 2: 8.11.2019

Grupp 3: 14.11.2019

Grupp 4: 20.11.2019

Grupp 5: 21.11.2019

Grupp 6: 22.11.2019

 

Handledning 2/8

Grupp 1: 14.2.2020

Grupp 2: 5.2.2020

Grupp 3: 6.2.2020

Grupp 4: 7.2.2020

Grupp 5: 12.2.2020

Grupp 6: 13.2.2020

 

Handledning 3/8

Grupp 1: 23.4.2020

Grupp 2: 24.4.2020

Grupp 3: 15.4.2020

Grupp 4: 16.4.2020

Grupp 5: 17.4.2020

Grupp 6: 22.4.2020

 

Handledning 4/8

Grupp 1: 4.6.2020

Grupp 2: 5.6.2020

Grupp 3: 8.6.2020

Grupp 4: 1.6.2020

Grupp 5: 2.6.2020

Grupp 6: 3.6.2020

 

Handledning 5/8

Grupp 1: 23.9.2020

Grupp 2: 24.9.2020

Grupp 3: 25.9.2020

Grupp 4: 28.9.2020

Grupp 5: 21.9.2020

Grupp 6: 22.9.2020

 

Handledning 6/8

Grupp 1: 16.11.2020

Grupp 2: 17.11.2020

Grupp 3: 18.11.2020

Grupp 4: 19.11.2020

Grupp 5: 20.11.2020

Grupp 6: 13.11.2020

 

Handledning 7/8

Grupp 1: 4.2.2021

Grupp 2: 5.2.2021

Grupp 3: 11.2.2021

Grupp 4: 12.2.2021

Grupp 5: 18.2.2021

Grupp 6: 19.2.2021

 

Handledning 8/8

Grupp 1: 16.4.2021

Grupp 2: 9.4.2021

Grupp 3: 12.4.2021

Grupp 4: 13.4.2021

Grupp 5: 14.4.2021

Grupp 6: 15.4.2021