Information till deltagare

Information till den som deltar i undersökningen.

Tietoa tutkimukseen osallistuville.

Information for the participants in the study.

Materialinsamlingen med eleverna var planerad att genomföras våren 2020. På grund av coronaviruspandemin sköts insamlingen upp till hösten 2020.

Materialinsamlingen med eleverna genomförs hösten 2020 antingen på distans via Zoom/Teams, eller på plats i skolan med följande säkerhetsåtgärder:

  • Ett plexiglas placeras mellan eleven och forskaren under intervjutillfället.
  • Sittplatsen rengörs efter varje elev.
  • Tillgång till handdesinficeringsmedel, som eleven använder före och efter intervjutillfället.
  • Inget material delas ut vid intervjutillfället, utan alla uppgifter sker muntligt.
  • I en uppgift används en laminerad bild, som eleven kan peka på med en sticka. Bilden rengörs och stickan byts ut mellan varje elev.
  • Forskaren rör sig inte i andra av skolans utrymmen än det rum där intervjuerna genomförs, och eleverna kommer till detta rum i tur och ordning.
  • Forskaren använder ansiktsmask vid ankomst till och avfärd från skolan, och desinficerar händerna.
  • Forskaren använder visir vid intervjutillfället.
  • Forskaren kommer inte till skolan om hen har förkylningssymptom.

De deltagande elevernas vårdnadshavare har informerats om på vilket sätt undersökningen genomförs med deras barn.

Sidan uppdaterad 5.11.2020