Om projektet

Projektet Mofi 2.0 (2018-2021) som finansierades av Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! var ett samarbete mellan Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och Enheten för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Projektets mål var att utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen inom grundläggande utbildning för att förtydliga undervisningens uppdrag i en ökande språklig och kulturell mångfald i svenska skolor i Finland.

Det övergripande målet var att efter avslutat projekt uppfatta mofi-undervisningens uppdrag lika hos finsklärare oberoende av region så att även målen och innehållet i läroplansgrunderna tillämpas och följs på samma sätt runtom i Svenskfinland. Därtill var målsättningen att genom ett stärkt samarbete mellan finsklärare råda bot på de regionala skillnaderna i bedömningen av elevernas kunskaper som redan länge utgjort en av de största utmaningarna i finskundervisningen. Ett utökat samarbete mellan stadierna stödjer även kontinuiteten i elevernas språkutveckling med tanke på framtida kompetenser.

En konkret målsättning var att utveckla språkinriktade arbetssätt och goda modeller för undervisning som stödjer och utvecklar de tvåspråkiga elevernas bägge språk, finska och svenska, samt deras tvåspråkiga identitet.

Projektets uppbyggnad och tidsplan

Projektet genomfördes i tre faser:

1) En nationell kartläggning om finskundervisningen
2) Regionala diskussionsträffar för mofi-lärare
3) Lokalt och nationellt utvecklingsarbete

Under läsåret 2018–2019 genomfördes analyserna och avrapporteringen av den nationella kartläggningen bland finsklärare som Utbildningsstyrelsen samlat in under 2018 (fas 1). På basis av kartläggningen bjöds intresserade mofi-lärare från tre olika regioner in till diskussionsträffar under februari 2019 (fas 2), med målsättningen att skapa en djupare förståelse av de utvecklingsbehov och -möjligheter som finns. Utgående från dessa djupare diskussioner etablerades ett närmare samarbete dels mellan (tutor)lärare och mellan lärare och forskare som tillsammans planerade det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under läsåret 2019–2020 genomfördes det systematiska utvecklingsarbetet (fas 3) med regelbundna nationella tutorlärarträffar och lärar-forskarsamarbete. Utvecklingsarbetet byggde på kollegialt lärande och aktionsforskning och fungerade samtidigt som kontinuerlig fortbildning för de deltagande mofi-lärarna både i det nationella tutorlärarteamet och i de lokala lärargrupperna.

Under läsåret 2020–2021 utarbetades projektets slutprodukt i form av en handbok som sammanställdes i samarbete mellan lärare och forskare.
Handboken Mofi-stigen. En handbok för mofi-lärarei 1utgavs 5.11.2021 och den finner ni här på hemsidan under fliken ”Handboken Mofi-stigen

Illustrationerna i headern: Studio Andrei/Andrei Palomäki